Name:Du Jiangfeng (杜江峰)
Address:Department of Modern Physics, University of Science and 

Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, PR China
Tel:86-551-63600307
E-mail:qcmr@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
1997-2000University of Science and technology of China, CHINA

PHD, Quantum computation
1998.10-2002.06University of Science and Technology of China,

Laboratory of Quantum Communication and Quantum Computation
2000-2004University of Science and Technology of China,

Department of Modern Physics. Associate professor
2002.07-2003.06National University of Singapore,

Laboratory of Quantum Information. Research Fellow
2004-presetUniversity of Science and Technology of China,

Department of Modern Physics. Professor
RESEARCH INTERESTS
Spin based quantum computation and simulation, quantum metrology, and related quantum physics. 
CURRENT RESEARCH PROJECTS
National Key R&D Program of China (Grant No. 2018YFA0306600), “Quantum control of nitrogen-vacancy color centers in diamonds and its applications”, Principal Investigator (2018-2023).
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1.Yang Wu, Wenquan Liu, Jianpei Geng, Xingrui Song, Xiangyu Ye, Chang-Kui Duan, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Observation of parity-time symmetry breaking in a single-spin system, Science 364, 878 (2019).
2.Pengfei Wang, Sanyou Chen, Maosen Guo, Shijie Peng, Mengqi Wang, Ming Chen, Wenchao Ma, Rui Zhang, Jihu Su, Xing Rong, Fazhan Shi, Tao Xu, and Jiangfeng Du, Nanoscale magnetic imaging of ferritins in a single cell, Science Advances 5, eaau8038 (2019).
3.Yang Wu, Ya Wang, Xi Qin, Xiong Rong, and Jiangfeng Du, A programmable two-qubit solid-state quantum processor under ambient conditions, npj Quantum Information 5, 9 (2019).
4.Fazhan Shi, Fei Kong, Pengju Zhao, Xiaojun Zhang, Ming Chen, Sanyou Chen, Qi Zhang, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Zhecheng Wang, Zhuoyang Qin, Xing Rong, Jihu Su, Pengfei Wang, Peter Z. Qin, and Jiangfeng Du, Single-DNA electron spin resonance spectroscopy in aqueous solutions, Nature Methods 15, 697-699 (2018).
5.Xing Rong, Man Jiao, Jianpei Geng, Bo Zhang, Tianyu Xie, Fazhan Shi, Chang-Kui Duan, Yi-Fu Cai, and Jiangfeng Du, Constraints on a Spin-Dependent Exotic Interaction between Electrons with Single Electron Spin Quantum Sensors, Physical Review Letters 121, 080402 (2018).
6.Kebiao Xu, Tianyu Xie, Zhaokai Li, Xiangkun Xu, Mengqi Wang, Xiangyu Ye, Fei Kong, Jianpei Geng, Changkui Duan, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, Experimental Adiabatic Quantum Factorization under Ambient Conditions Based on a Solid-State Single Spin System, Physical Review Letters 118, 130504 (2017).
7.Jianpei Geng, Yang Wu, Xiaoting Wang, Kebiao Xu, Fazhan Shi, Yijin Xie, Xing Rong, and Jiangfeng Du, Experimental time-optimal universal control of spin qubits in solids, Physical Review Letters 117, 170501 (2016).
8.Fazhan Shi, Qi Zhang, Pengfei Wang, Hongbin Sun, Jiarong Wang, Xing Rong, Ming Chen, Chenyong Ju, Friedemann Reinhard, Hongwei Chen, Jörg Wrachtrup, Junfeng Wang, and Jiangfeng Du, Single-protein Spin Resonance Spectroscopy under Ambient Conditions, Science 347, 1135 (2015).
9.Fazhan Shi, Xi Kong, Pengfei Wang, Fei Kong, Nan Zhao, Ren-Bao Liu, Jiangfeng Du, Sensing and atomic-scale structure analysis of single nuclear spin clusters in diamond, Nature Physics 10, 21 (2014).
10.Jiangfeng Du, Xing Rong, Nan Zhao, Ya Wang, Jiahui Yang, and R. B. Liu, Preserving electron spin coherence in solids by optimal dynamical decoupling, Nature 461, 1265 (2009).

Last updated: Jun. 2021   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map