F
Partial List of Publications 2012

论文题目 刊物名称 卷期页码 作者
Multiphoton entanglement and interferometry REVIEWS OF MODERN PHYSICS 84(2): May 2012 Pan, Jian-Wei; Chen, Zeng-Bing; Lu, Chao-Yang; Weinfurter, Harald; Zeilinger, Anton; Zukowski, Marek
Macroscopic-Scale Assembled Nanowire Thin Films and Their Functionalities CHEMICAL REVIEWS 112(8):4770-4799 Aug 2012 Liu, Jian-Wei; Liang, Hai-Wei; Yu, Shu-Hong
Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels NATURE 488(7410):185-188 Aug 2012 Yin, Juan; Ren, Ji-Gang; Lu, He; Cao, Yuan; Yong, Hai-Lin; Wu, Yu-Ping; Liu, Chang; Liao, Sheng-Kai; Zhou, Fei; Jiang, Yan; Cai, Xin-Dong; Xu, Ping; Pan, Ge-Sheng; Jia, Jian-Jun; Huang, Yong-Mei; Yin, Hao; Wang, Jian-Yu; Chen, Yu-Ao; Peng, Cheng-Zhi; Pan, Jian-Wei
Experimental demonstration of topological error correction NATURE 482(7386):489-494 feb 2012 Yao, Xing-Can; Wang, Tian-Xiong; Chen, Hao-Ze; Gao, Wei-Bo; Fowler, Austin G.; Raussendorf, Robert; Chen, Zeng-Bing; Liu, Nai-Le; Lu, Chao-Yang; Deng, You-Jin; Chen, Yu-Ao; Pan, Jian-Wei
Structural insight into the type-II mitochondrial NADH dehydrogenases NATURE 491(7424):478 Nov 2012 Feng, Yue; Li, Wenfei; Li, Jian; Wang, Jiawei; Ge, Jingpeng; Xu, Duo; Liu, Yanjing; Wu, Kaiqi; Zeng, Qingyin; Wu, Jia-Wei; Tian, Changlin; Zhou, Bing; Yang, Maojun
Tuning the autophagy-inducing activity of lanthanide-based nanocrystals through specific surface-coating peptides NATURE MATERIALS 11(9):817-826 Aug 2012 Zhang, Yunjiao; Zheng, Fang; Yang, Tianlong; Zhou, Wei; Liu, Yun; Man, Na; Zhang, Li; Jin, Nan; Dou, Qingqing; Zhang, Yong; Li, Zhengquan; Wen, Long-Ping
Observation of eight-photon entanglement NATURE PHOTONICS 6(4):225-228 Apr 2012 Yao, Xing-Can; Wang, Tian-Xiong; Xu, Ping; Lu, He; Pan, Ge-Sheng; Bao, Xiao-Hui; Peng, Cheng-Zhi; Lu, Chao-Yang; Chen, Yu-Ao; Pan, Jian-Wei
Enzyme-responsive polymeric assemblies, nanoparticles and hydrogels CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 41(18):5933-5949 2012 Hu, Jinming; Zhang, Guoqing; Liu, Shiyong
Charge transfer in organic molecules for solar cells: theoretical perspective CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 41(3):1075-1087 2012 Zhao, Yi; Liang, WanZhen
HYBRID NANOMATERIALS Not just a pretty flower NATURE NANOTECHNOLOGY 7(7):415-416 Jul 2012 Zeng, Jie; Xia, Younan
Efficient and long-lived quantum memory with cold atoms inside a ring cavity NATURE PHYSICS 8(7):517-521 2012 Bao, Xiao-Hui; Reingruber, Andreas; Dietrich, Peter; Rui, Jun; Dueck, Alexander; Strassel, Thorsten; Li, Li; Liu, Nai-Le; Zhao, Bo; Pan, Jian-Wei
Biogenic and biomimetic magnetic nanosized assemblies NANO TODAY 7(4):297-315 Aug 2012 Lu, Yang; Dong, Liang; Zhang, Le-Cheng; Su, Yu-De; Yu, Shu-Hong
Orthogonal Intermolecular Interactions of CO Molecules on a One-Dimensional Substrate ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY 63:201-224 2012 Feng, Min; Lin, Chungwei; Zhao, Jin; Petek, Hrvoje
Centimeter-Sized Dried Foam Films of Graphene: Preparation, Mechanical and Electronic Properties ADVANCED MATERIALS 24, 6229-6233 2012 Wufeng Chen, Lifeng Yan*.
Giant Moisture Responsiveness of VS2 Ultrathin Nanosheets for Novel Touchless Positioning Interface ADVANCED MATERIALS 24(15):1969-1974 Apr 2012 Feng, Jun; Peng, Lele; Wu, Changzheng; Sun, Xu; Hu, Shuanglin; Lin, Chenwen; Dai, Jun; Yang, Jinlong; Xie, Yi
Synthesis and Optical Properties of Mesoporous ss-Co(OH)2/Brilliant Blue G (G250) Hybrid Hierarchical Structures ADVANCED MATERIALS 24(10):1309-1315 Mar 2012 Cong, Huai-Ping; Ren, Xiao-Chen; Yao, Hong-Bin; Wang, Ping; Coelfen, Helmut; Yu, Shu-Hong
Surface Charge Switchable Nanoparticles Based on Zwitterionic Polymer for Enhanced Drug Delivery to Tumor ADVANCED MATERIALS 24(40):5476-5480 Oct 2012 Yuan, You-Yong; Mao, Cheng-Qiong; Du, Xiao-Jiao; Du, Jin-Zhi; Wang, Feng; Wang, Jun
Bacteria-Responsive Multifunctional Nanogel for Targeted Antibiotic Delivery ADVANCED MATERIALS 24(46): 6175-6180  DEC 4 2012  Xiong, MH (Xiong, Meng-Hua); Li, YJ (Li, Ya-Juan); Bao, Y (Bao, Yan); Yang, XZ (Yang, Xian-Zhu); Hu, B (Hu, Bing); Wang, J (Wang, Jun)
Freestanding Tin Disulfide Single-Layers Realizing Efficient Visible-Light Water Splitting ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(35):8727-8731 2012 Sun, Yongfu; Cheng, Hao; Gao, Shan; Sun, Zhihu; Liu, Qinghua; Liu, Qin; Lei, Fengcai; Yao, Tao; He, Jingfu; Wei, Shiqiang; Xie, Yi
A General Strategy To Construct Fluorogenic Probes from Charge-Generation Polymers (CGPs) and AIE-Active Fluorogens through Triggered Complexation ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(2):455-459 2012 Li, Changhua; Wu, Tao; Hong, Chunyan; Zhang, Guoqing; Liu, Shiyong
Step-Economical Synthesis of Tetrahydroquinolines by Asymmetric Relay Catalytic Friedlander Condensation/Transfer Hydrogenation ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(3):771-774 2012 Ren, Lei; Lei, Tao; Ye, Jia-Xi; Gong, Liu-Zhu
Selective Iodine-Catalyzed Intermolecular Oxidative Amination of C(sp(3))-H Bonds with ortho-Carbonyl-Substituted Anilines to Give Quinazolines ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(32):8077-8081 2012 Yan, Yizhe; Zhang, Yonghui; Feng, Chengtao; Zha, Zhenggen; Wang, Zhiyong
One-Pot Controlled Synthesis of Hexagonal-Prismatic Cu1.94S-ZnS, Cu1.94S-ZnS-Cu1.94S, and Cu1.94S-ZnS-Cu1.94S-ZnS-Cu1.94S Heteronanostructures ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(26):6365-6368 2012 Han, Shi-Kui; Gong, Ming; Yao, Hong-Bin; Wang, Ze-Ming; Yu, Shu-Hong
Macroscopic-Scale Template Synthesis of Robust Carbonaceous Nanofiber Hydrogels and Aerogels and Their Applications ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(21):5101-5105 2012 Liang, Hai-Wei; Guan, Qing-Fang; Chen, Li-Feng; Zhu, Zhu; Zhang, Wen-Jun; Yu, Shu-Hong
Macroscale Ordered Ultrathin Telluride Nanowire Films, and Tellurium/Telluride Hetero-Nanowire Films ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(30):7420-7425 2012 Liu, Jian-Wei; Xu, Jie; Liang, Hai-Wei; Wang, Kai; Yu, Shu-Hong
Highly Enantioselective Transfer Hydrogenation of Quinolines Catalyzed by Gold Phosphates: Achiral Ligand Tuning and Chiral-Anion Control of Stereoselectivity ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(45):11346-11349 2012 Tu, Xi-Feng; Gong, Liu-Zhu
Four Isomers of C96 Fullerene Structurally Proven as C96Cl22 and C96Cl24 ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(33):8239-8242 2012 Yang, Shangfeng; Wei, Tao; Kemnitz, Erhard; Troyanov, Sergey I.
Core-Structure-Oriented Asymmetric Organocatalytic Substitution of 3-Hydroxyoxindoles: Application in the Enantioselective Total Synthesis of (+)-Folicanthine ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(4):1046-1050 2012 Guo, Chang; Song, Jin; Huang, Jian-Zhou; Chen, Peng-Hao; Luo, Shi-Wei; Gong, Liu-Zhu
A Chiral Bis(betaine) Catalyst for the Mannich Reaction of Azlactones and Aliphatic Imines ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 51(17):4086-4088 2012 Zhang, Wen-Quan; Cheng, Ling-Feng; Yu, Jie; Gong, Liu-Zhu
Symmetric and Asymmetric Au-AgCdSe Hybrid Nanorods NANO LETTERS 12(10):5281-5286 Oct 2012 Liang, Shan; Liu, Xiao-Li; Yang, Yue-Zhou; Wang, Ya-Lan; Wang, Jia-Hong; Yang, Zhong-Jian; Wang, Liang-Bing; Jia, Shuang-Feng; Yu, Xue-Feng; Zhou, Li; Wang, Jian-Bo; Zeng, Jie; Wang, Qu-Quan; Zhang, Zhenyu
Direct Observation of Inhomogeneous Solid Electrolyte Interphase on MnO Anode with Atomic Force Microscopy and Spectroscopy NANO LETTERS 12(4):2153-2157 Apr 2012 Zhang, Jie; Wang, Rui; Yang, Xiaocheng; Lu, Wei; Wu, Xiaodong; Wang, Xiaoping; Li, Hong; Chen, Liwei
Crystallographic analysis of the conserved C-terminal domain of transcription factor Cdc73 from Saccharomyces cerevisiae reveals a GTPase-like fold ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 68 part 8:953-959 Aug 2012 Chen, Hongkai; Shi, Nuo; Gao, Yongxiang; Li, Xu; Teng, Maikun; Niu, Liwen
Combinatorial readout of unmodified H3R2 and acetylated H3K14 by the tandem PHD finger of MOZ reveals a regulatory mechanism for HOXA9 transcription GENES & DEVELOPMENT 26(12):1376-1391 Jun 2012 Qiu, Yu; Liu, Lei; Zhao, Chen; Han, Chuanchun; Li, Fudong; Zhang, Jiahai; Wang, Yan; Li, Guohong; Mei, Yide; Wu, Mian; Wu, Jihui; Shi, Yunyu
Surface Composition and Lattice Ordering-Controlled Activity and Durability of CuPt Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction ACS CATALYSIS 2(6):916-924 Jun 2012 Cui, Chun-Hua; Li, Hui-Hui; Liu, Xiao-Jing; Gao, Min-Rui; Yu, Shu-Hong
Negative Differential Resistance in a Hybrid Silicon-Molecular System: Resonance between the Intrinsic Surface-States and the Molecular Orbital ACS NANO 6(8):7066-7076 Aug 2012 Wang, Weihua; Ji, Yongfei; Zhang, Hui; Zhao, Aidi; Wang, Bing; Yang, Jinlong; Hou, J. G.
Band-Gap Engineering via Tailored Line Defects in Boron-Nitride Nanoribbons, Sheets, and Nanotubes ACS NANO 6(5):4104-4112 2012 Li, Xiuling; Wu, Xiaojun; Zeng, Xiao Cheng; Yang, Jinlong
Two-Dimensional Boron Monolayer Sheets ACS NANO 6(8):7443-7453 Aug 2012 Wu, Xiaojun; Dai, Jun; Zhao, Yu; Zhuo, Zhiwen; Yang, Jinlong; Zeng, Xiao Cheng
Synthesis of Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanofibers as an Efficient Electrode Material for Supercapacitors ACS NANO 6(8):7092-7102 Aug 2012 Chen, Li-Feng; Zhang, Xu-Dong; Liang, Hai-Wei; Kong, Mingguang; Guan, Qing-Fang; Chen, Ping; Wu, Zhen-Yu; Yu, Shu-Hong
Single-Step Assembly of Cationic Lipid-Polymer Hybrid Nanoparticles for Systemic Delivery of siRNA ACS NANO 6(6):4955-4965 Jun 2012 Yang, Xian-Zhu; Dou, Shuang; Wang, Yu-Cai; Long, Hong-Yan; Xiong, Meng-Hua; Mao, Cheng-Qiong; Yao, Yan-Dan; Wang, Jun
Sheddable Ternary Nanoparticles for Tumor Acidity-Targeted siRNA Delivery ACS NANO 6(1):771-781 Jan 2012 Yang, Xian-Zhu; Du, Jin-Zhi; Dou, Shuang; Mao, Cheng-Qiong; Long, Hong-Yan; Wang, Jun
Nitrogen-Doped Graphene/ZnSe Nanocomposites: Hydrothermal Synthesis and Their Enhanced Electrochemical and Photocatalytic Activities ACS NANO 6(1):712-719 Jan 2012 Chen, Ping; Xiao, Tian-Yuan; Li, Hui-Hui; Yang, Jing-Jing; Wang, Zheng; Yao, Hong-Bin; Yu, Shu-Hong
Macroscopic Multifunctional Graphene-Based Hydrogels and Aerogels by a Metal Ion Induced Self-Assembly Process ACS NANO 6(3):2693-2703 Mar 2012 Cong, Huai-Ping; Ren, Xiao-Chen; Wang, Ping; Yu, Shu-Hong
Gold Nanoparticle Functionalized Artificial Nacre: Facile in Situ Growth of Nanoparticles on Montmorillonite Nanosheets, Self-Assembly, and Their Multiple Properties ACS NANO 6(9):8250-8260 Sep 2012 Yao, Hong-Bin; Mao, Li-Bo; Yan, You-Xian; Cong, Huai-Ping; Lei, Xuan; Yu, Shu-Hong
A Family of Carbon-Based Nanocomposite Tubular Structures Created by in Situ Electron Beam Irradiation ACS NANO 6(5):4500-4507 2012 Liu, Jian-Wei; Xu, Jie; Ni, Yong; Fan, Feng-Jia; Zhang, Chuan-Ling; Yu, Shu-Hong
Control Over the Branched Structures of Platinum Nanocrystals for Electrocatalytic Applications ACS NANO 6(11), 9797-9806 2012 Ma, Liang; Wang, Chengming (Equal Contribution); Gong, Ming; Liao, Lingwen; Long, Ran; Wang, Jinguo; Wu, Di.; Zhong, Wei.; Kim, Moon J;* Chen, Yanxia; Xie, Yi; Xiong, Yujie*
Photothermally Sensitive Poly(N-isopropylacrylamide)/Graphene Oxide Nanocomposite Hydrogels as Remote Light-Controlled Liquid Microvalves ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 22(19):4017-4022 Oct 2012 Zhu, Chun-Hua; Lu, Yang; Peng, Jun; Chen, Jia-Fu; Yu, Shu-Hong
Copper Nanoparticles Grafted on a Silicon Wafer and Their Excellent Surface-Enhanced Raman Scattering ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS 22(10):2067-2070 May 2012 Shao, Qi; Que, Ronghui; Shao, Mingwang; Cheng, Liang; Lee, Shuit-Tong
Atomically-thick Bismuth Selenide Freestanding Single-layers Achieving Enhanced Thermoelectric Energy Harvesting JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134, 20294−20297 2012 Yongfu Sun, Hao Cheng, Shan Gao, Qinghua Liu, Zhihu Sun, Chong Xiao, Changzheng Wu, Shiqiang Wei*, and Yi Xie*
Observation of Photocatalytic Dissociation of Water on Terminal Ti Sites of TiO2(110)-1 x 1 Surface JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(24):9978-9985 Jun 2012 Tan, Shijing; Feng, Hao; Ji, Yongfei; Wang, Yang; Zhao, Jin; Zhao, Aidi; Wang, Bing; Luo, Yi; Yang, Jinlong; Hou, J. G.
Lipase-Sensitive Polymeric Triple-Layered Nanogel for "On-Demand" Drug Delivery JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(9):4355-4362 Mar 2012 Xiong, Meng-Hua; Bao, Yan; Yang, Xian-Zhu; Wang, Yu-Cai; Sun, Baolin; Wang, Jun
Lattice Mismatch Induced Nonlinear Growth of Graphene JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(13):6045-6051 Apr 2012 Wu, Ping; Jiang, Huijun; Zhang, Wenhua; Li, Zhenyu; Hou, Zhonghuai; Yang, Jinlong
High Thermoelectric and Reversible p-n-p Conduction Type Switching Integrated in Dimetal Chalcogenide JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(44):18460-18466 Nov 2012 Xiao, Chong; Qin, Xinming; Zhang, Jie; An, Ran; Xu, Jie; Li, Kun; Cao, Boxiao; Yang, Jinlong; Ye, Bangjiao; Xie, Yi
Azide Addition to an Endohedral Metallofullerene: Formation of Azafulleroids of Sc3N@I-h-C-80 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(29):11956-11959 Jul 2012 Liu, Tong-Xin; Wei, Tao; Zhu, San-E; Wang, Guan-Wu; Jiao, Mingzhi; Yang, Shangfeng; Bowles, Faye L.; Olmstead, Marilyn M.; Balch, Alan L.
Water Oxidation Electrocatalyzed by an Efficient Mn3O4/CoSe2 Nanocomposite JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(6):2930-2933 Feb 2012 Gao, Min-Rui; Xu, Yun-Fei; Jiang, Jun; Zheng, Ya-Rong; Yu, Shu-Hong
Synchronized Assembly of Gold Nanoparticles Driven by a Dynamic DNA-Fueled Molecular Machine JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(26):10803-10806 Jul 2012 Song, Tingjie; Liang, Haojun
Superionic Phase Transition in Silver Chalcogenide Nanocrystals Realizing Optimized Thermoelectric Performance JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(9):4287-4293 Mar 2012 Xiao, Chong; Xu, Jie; Li, Kun; Peng, Jun; Yang, Jinlong; Xie, Yi
Solid-Solutioned Homojunction Nanoplates with Disordered Lattice: A Promising Approach toward "Phonon Glass Electron Crystal" Thermoelectric Materials JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(18):7971-7977 May 2012 Xiao, Chong; Xu, Jie; Cao, Boxiao; Li, Kun; Kong, Mingguang; Xie, Yi
Probing Nucleation Pathways for Morphological Manipulation of Platinum Nanocrystals JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(22):9410-9416 Jun 2012 Yao, Tao; Liu, Shoujie; Sun, Zhihu; Li, Yuanyuan; He, Shi; Cheng, Hao; Xie, Yi; Liu, Qinghua; Jiang, Yong; Wu, Ziyu; Pan, Zhiyun; Yan, Wensheng; Wei, Shiqiang
Pillar[6]arene-Based Photoresponsive Host-Guest Complexation JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(20):8711-8717 May 2012 Yu, Guocan; Han, Chengyou; Zhang, Zibin; Chen, Jianzhuang; Yan, Xuzhou; Zheng, Bo; Liu, Shiyong; Huang, Feihe
Photoassisted Magnetization of Fullerene C-60 with Magnetic-Field Trapped Raman Scattering JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(2):1130-1135 Jan 2012 Luo, Zhixun; Cheng, Xiao; Luo, Yi; Loo, Boon Hian; Peng, Aidong; Yao, Jiannian
Observing a Model Ion Channel Gating Action in Model Cell Membranes in Real Time in Situ: Membrane Potential Change Induced Alamethicin Orientation Change JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(14):6237-6243 Apr 2012 Ye, Shuji; Li, Hongchun; Wei, Feng; Jasensky, Joshua; Boughton, Andrew P.; Yang, Pei; Chen, Zhan
Hybrid Metal/Organo Relay Catalysis Enables Enynes To Be Latent Dienes for Asymmetric Diels-Alder Reaction JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(15):6532-6535 Apr 2012 Han, Zhi-Yong; Chen, Dian-Feng; Wang, Ya-Yi; Guo, Rui; Wang, Pu-Sheng; Wang, Chao; Gong, Liu-Zhu
Half-Metallicity in Organic Single Porous Sheets JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(13):5718:5721 Apr 2012 Kan, Erjun; Hu, Wei; Xiao, Chuanyun; Lu, Ruifeng; Deng, Kaiming; Yang, Jinlong; Su, Haibin
Half-Metallic Ferromagnetism in Synthetic Co9Se8 Nanosheets with Atomic Thickness JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(29):11908-11911 Jul 2012 Zhang, Xiaodong; Zhang, Jiajia; Zhao, Jinyang; Pan, Bicai; Kong, Mingguang; Chen, Jing; Xie, Yi
Facile Synthesis of Gold Wavy Nanowires and Investigation of Their Growth Mechanism JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134:20234-20237 2012 Zhu,Cun; Peng, Hsin-Chieh; Zeng, Jie; Liu, Jingyue; Gu, Zhongze; Xia, Younan
Efficient Synthesis of Single Gold Nanoparticle Hybrid Amphiphilic Triblock Copolymers and Their Controlled Self-Assembly JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(18):7624-7627 May 2012 Hu, Jinming; Wu, Tao; Zhang, Guoying; Liu, Shiyong
Controllable Synthesis of Submillimeter Single-Crystal Monolayer Graphene Domains on Copper Foils by Suppressing Nucleation JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(8):3627-3630 Feb 2012 Wang, Hong; Wang, Guanzhong; Bao, Pengfei; Yang, Shaolin; Zhu, Wei; Xie, Xing; Zhang, Wen-Jun
An Endohedral Single-Molecule Magnet with Long Relaxation Times: DySc2N@C-80 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 134(24):9840-9843 Jun 2012 Westerstroem, Rasmus; Dreiser, Jan; Piamonteze, Cinthia; Muntwiler, Matthias; Weyeneth, Stephen; Brune, Harald; Rusponi, Stefano; Nolting, Frithjof; Popov, Alexey; Yang, Shangfeng; Dunsch, Lothar; Greber, Thomas
TGF-beta 1 Down-Regulation of NKG2D/DAP10 and 2B4/SAP Expression on Human NK Cells Contributes to HBV Persistence PLOS PATHOGENS 8(3):e1002594 Mar 2012 Sun, Cheng; Fu, Binqing; Gao, Yufeng; Liao, Xiaofeng; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Wei, Haiming
In Situ Controlled Synthesis of Thermosensitive Poly(N-isopropylacrylamide)/Au Nanocomposite Hydrogels by Gamma Radiation for Catalytic Application SMALL 8(6):930-936 Mar 2012 Zhu, Chun-Hua; Hai, Zi-Bin; Cui, Chun-Hua; Li, Hui-Hui; Chen, Jia-Fu; Yu, Shu-Hong
Cobalt-Doping-Induced Synthesis of Ceria Nanodisks and Their Significantly Enhanced Catalytic Activity SMALL 8(10):1515-1520 2012 Guo, Xiao-Hui; Mao, Chao-Chao; Zhang, Ji; Huang, Jun; Wang, Wa-Nv; Deng, Yong-Hui; Wang, Yao-Yu; Cao, Yong; Huang, Wei-Xin; Yu, Shu-Hong
Solution-Based Synthesis and Design of Late Transition Metal Chalcogenide Materials for Oxygen Reduction Reaction (ORR) SMALL 8(1):13-27 Jan 2012 Gao, Min-Rui; Jiang, Jun; Yu, Shu-Hong
Room-Temperature Intercalation-Deintercalation Strategy towards VO2(B) Single Layers with Atomic Thickness Small 8(24): 3752–3756 2012 Liu, L (Liu, Liang)[ 2 ] ; Yao, T (Yao, Tao)[ 1 ] ; Tan, XG (Tan, Xiaogang)[ 2 ] ; Liu, QH (Liu, Qinghua)[ 1 ] ; Wang, ZQ (Wang, Zhiqiang)[ 2 ] ; Shen, DC(Shen, Dacheng)[ 2 ] ; Sun, ZH (Sun, Zhihu)[ 1 ] ; Wei, SQ (Wei, Shiqiang)[ 1 ] ; Xie, Y (Xie, Yi)[ 2 ]
Macroscopic-Scale Alignment of Ultralong Ag Nanowires in Polymer Nanofiber Mat and Their Hierarchical Structures by Magnetic-Field-Assisted Electrospinning SMALL 8(19):2936-2940 Oct 2012 Zhang, Chuan-Ling; Lv, Kong-Peng; Hu, Nai-Yin; Yu, Le; Ren, Xi-Feng; Liu, Shi-Lin; Yu, Shu-Hong
Controlled Assemblies of Gold Nanorods in PVA Nanofiber Matrix as Flexible Free-Standing SERS Substrates by Electrospinning SMALL 8(5):648:653 Mar 2012 Zhang, Chuan-Ling; Lv, Kong-Peng; Cong, Huai-Ping; Yu, Shu-Hong
Conduction Performance of Individual Cu@C Coaxial Nanocable Connectors SMALL 8(1):53-58 Jan 2012 Xu, Weihong; Zhang, Yongxing; Guo, Zheng; Chen, Xing; Liu, Jinhuai; Huang, Xingjiu; Yu, Shu-Hong
A General Strategy for Self-Assembly of Nanosized Building Blocks on Liquid/Liquid Interfaces SMALL 8(15):2412-2420 Aug 2012 Liu, Jian-Wei; Zhang, Shao-Yi; Qi, Hao; Wen, Wu-Cheng; Yu, Shu-Hong
Lagging chromosomes entrapped in micronuclei are not ’lost’ by cells CELL RESEARCH 22(5):932-935 May 2012 Huang, Yun; Jiang, Long; Yi, Qiyi; Lv, Lei; Wang, Zheng; Zhao, Xiaoyu; Zhong, Liangwen; Jiang, Hanwei; Rasool, Salma; Hao, Qiaomei; Guo, Zongyou; Cooke, Howard J.; Fenech, Michael; Shi, Qinghua
Kinetics and mechanism of G-quadruplex formation and conformational switch in a G-quadruplex of PS2.M induced by Pb2+ NUCLEIC ACIDS RESEARCH 40(9):4229-4236 May 2012 Liu, Wei; Zhu, Hong; Zheng, Bin; Cheng, Sheng; Fu, Yan; Li, Wei; Lau, Tai-Chu; Liang, Haojun
Targeted Delivery of PLK1-siRNA by ScFv Suppresses Her2(+) Breast Cancer Growth and Metastasis SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 4(130):130ra48 Apr 2012 Yao, Yan-dan; Sun, Tian-meng; Huang, Song-yin; Dou, Shuang; Lin, Ling; Chen, Jia-ning; Ruan, Jian-bin; Mao, Cheng-qiong; Yu, Feng-yan; Zeng, Mu-sheng; Zang, Jian-ye; Liu, Qiang; Su, Feng-xi; Zhang, Peter; Lieberman, Judy; Wang, Jun; Song, Erwei
p53-Facilitated miR-199a-3p Regulates Somatic Cell Reprogramming STEM CELLS 30(7):1405-1413 Jul 2012 Wang, Jiaxu; He, Qianqian; Han, Chuanchun; Gu, Hao; Jin, Lei; Li, Qun; Mei, Yide; Wu, Mian
SUV39H1 orchestrates temporal dynamics of centromeric methylation essential for faithful chromosome segregation in mitosis. JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY 4(5):331-40. 2012 Chu L, Zhu T, Liu X, Yu R, Bacanamwo M, Dou Z, Chu Y, Zou H, Gibbons GH, Wang D, Ding X, Yao X.
Rewiring drug-activated p53-regulatory network from suppressing to promoting tumorigenesis JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY 4(4):197-206 Aug 2012 Song, Wei; Wang, Jiguang; Yang, Ying; Jing, Naihe; Zhang, Xiangsun; Chen, Luonan; Wu, Jiarui
Room temperature activation of methane over Zn modified H-ZSM-5 zeolites: Insight from solid-state NMR and theoretical calculations CHEMICAL SCIENCE 3(10):2932-2940 2012 Xu, Jun; Zheng, Anmin; Wang, Xiumei; Qi, Guodong; Su, Jihu; Du, Jiangfeng; Gan, Zhehong; Wu, Jianfeng; Wang, Wei; Deng, Feng
Responsive fluorescent Bi2O3@PVA hybrid nanogels for temperature-sensing, dual-modal imaging, and drug delivery BIOMATERIALS 33(10):3058-3069 2012 Zhu, Hongbo; Li, Yaoxin; Qiu, Runqi; Shi, Lei; Wu, Weitai; Zhou, Shuiqin
Multifunctional pH-Disintegrable micellar nanoparticles of asymmetrically functionalized beta-cyclodextrin-Based star copolymer covalently conjugated with doxorubicin and DOTA-Gd moieties BIOMATERIALS 33(8):2521-2531 Mar 2012 Liu, Tao; Li, Xiaojie; Qian, Yinfeng; Hu, Xianglong; Liu, Shiyong
Direct writing of electronic devices on graphene oxide by catalytic scanning probe lithography NATURE COMMUNICATIONS 3:1194 2012 Kun Zhang1, Qiang Fu1,2, Nan Pan1, Xinxin Yu1, Jinyang Liu1, Yi Luo1,2, Xiaoping Wang1,Jinlong Yang1 & Jianguo Hou1
The structure of the FANCM-MHF complex reveals physical features for functional assembly NATURE COMMUNICATIONS 3:782 2012 Tao, Yuyong; Jin, Changjiang; Li, Xu; Qi, Shali; Chu, Lingluo; Niu, Liwen; Yao, Xuebiao; Teng, Maikun
Fabrication of flexible and freestanding zinc chalcogenide single layers NATURE COMMUNICATIONS 3:1057 Sep 2012 Sun, Yongfu; Sun, Zhihu; Gao, Shan; Cheng, Hao; Liu, Qinghua; Piao, Junyu; Yao, Tao; Wu, Changzheng; Hu, Shuanglin; Wei, Shiqiang; Xie, Yi
Small-Number Effects: AThird Stable State in a Genetic Bistable Toggle Switch PHYSICAL REVIEW LETTERS 109,284701 Dec 2012 Ma Rui; Wang, Jichao; Hou, Zhonghuai; Liu, Haiyan
Quantum Factorization of 143 on a Dipolar-Coupling Nuclear Magnetic Resonance System PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(13):130501 Mar 2012 Xu, Nanyang; Zhu, Jing; Lu, Dawei; Zhou, Xianyi; Peng, Xinhua; Du, Jiangfeng
Observing Quantum Oscillation of Ground States in Single Molecular Magnet PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(23):230501 Jun 2012 Yang, Jiahui; Wang, Ya; Wang, Zixiang; Rong, Xing; Duan, Chang-Kui; Su, Ji-Hu; Du, Jiangfeng
Holographic Storage of Biphoton Entanglement PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(21):210501 May 2012 Dai, Han-Ning; Zhang, Han; Yang, Sheng-Jun; Zhao, Tian-Ming; Rui, Jun; Deng, You-Jin; Li, Li; Liu, Nai-Le; Chen, Shuai; Bao, Xiao-Hui; Jin, Xian-Min; Zhao, Bo; Pan, Jian-Wei
Experimental Demonstration of Counterfactual Quantum Communication PHYSICAL REVIEW LETTERS 109(3):30501 Jul 2012 Liu, Yang; Ju, Lei; Liang, Xiao-Lei; Tang, Shi-Biao; Tu, Guo-Liang Shen; Zhou, Lei; Peng, Cheng-Zhi; Chen, Kai; Chen, Teng-Yun; Chen, Zeng-Bing; Pan, Jian-Wei
Valley-Based Noise-Resistant Quantum Computation Using Si Quantum Dots PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(12):126804 Mar 2012 Culcer, Dimitrie; Saraiva, A. L.; Koiller, Belita; Hu, Xuedong; Das Sarma, S.
Understanding the Low-Frequency Quasilocalized Modes in Disordered Colloidal Systems PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(9):95501 Feb 2012 Tan, Peng; Xu, Ning; Schofield, Andrew B.; Xu, Lei
Suppression of Grain Boundaries in Graphene Growth on Superstructured Mn-Cu(111) Surface PHYSICAL REVIEW LETTERS 109(26), 265507 Dec 2012 Wei Chen, Hua Chen, Haiping Lan, Ping Cui, Tim P. Schulze, Wenguang Zhu, and Zhenyu Zhang
State-Independent Proof of Kochen-Specker Theorem with 13 Rays PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(3):30402 Jan 2012 Yu, Sixia; Oh, C. H.
Interference Effects on (e, 2e) Electron Momentum Profiles of CF4 PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(17):173201 Apr 2012 Watanabe, Noboru; Chen, XiangJun; Takahashi, Masahiko
Hierarchical Liouville-space approach for accurate and universal characterization of quantum impurity systems PHYSICAL REVIEW LETTERS 109,266403 Nov 2012 ZhenHua Li;NingHua Tong;Xiao Zheng;Dong Hou; JianHua Wei; Jie Hu; YiJing Yan
Feasible OpticalWeak Measurements of Complementary Observables via a Single Hamiltonian PHYSICAL REVIEW LETTERS 108(8):80403 Feb 2012 Wu, Shengjun; Zukowski, Marek
Evolution from Unconventional Spin Density Wave to Superconductivity and a Pseudogaplike Phase in NaFe1-xCoxAs PHYSICAL REVIEW LETTERS 109(3):37002 Jul 2012 Zhou, Xiaodong; Cai, Peng; Wang, Aifeng; Ruan, Wei; Ye, Cun; Chen, Xianhui; You, Yizhuang; Weng, Zheng-Yu; Wang, Yayu
Collective Dipole Oscillations of a Spin-Orbit Coupled Bose-Einstein Condensate PHYSICAL REVIEW LETTERS 109(11):115301 Sep 2012 Zhang, Jin-Yi; Ji, Si-Cong; Chen, Zhu; Zhang, Long; Du, Zhi-Dong; Yan, Bo; Pan, Ge-Sheng; Zhao, Bo; Deng, You-Jin; Zhai, Hui; Chen, Shuai; Pan, Jian-Wei
Coherent random fiber laser based on nanoparticles scattering in the extremely weakly scattering regime PHYSICAL REVIEW LETTERS 109(25):253901 Dec 2012 Hu, Zhijia; Zhang, Qun; Miao, Bao; Fu, Qiang; Zou, Gang; Chen, Yang; Luo, Yi; Zhang, Douguo; Wang, Pei; Ming, Hai; Zhang, Qijin
Coherence-Protected Quantum Gate by Continuous Dynamical Decoupling in Diamond PHYSICAL REVIEW LETTERS 109(7):70502 Aug 2012 Xu, Xiangkun; Wang, Zixiang; Duan, Changkui; Huang, Pu; Wang, Pengfei; Wang, Ya; Xu, Nanyang; Kong, Xi; Shi, Fazhan; Rong, Xing; Du, Jiangfeng
All Entangled Pure States Violate a Single Bell’s Inequality PHYSICAL REVIEW LETTERS 109(12):120402 Sep 2012 Yu, Sixia; Chen, Qing; Zhang, Chengjie; Lai, C. H.; Oh, C. H.
IFN-gamma induced by IL-12 administration prevents diabetes by inhibiting pathogenic IL-17 production in NOD mice JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 38(1):20-28 Feb 2012 Zhang, Jun; Huang, Zhan; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Wei, HaimingLast updated: Dec. 2021   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map