Home    News Center    Research Progress
Research Progress
Highly crystalline PtCu nanotubes with three dimensional molecular accessible and restructured surface for efficient catalysis 2017-10-27
Energy & Environmental Science 10(8):1751-1756 Aug 2017
Li, Hui-Hui; Fu, Qi-Qi; Xu, Liang; Ma, Si-Yue; Zheng, Ya-Rong; Liu, Xiao-Jing; Yu, Shu-Hong
Quantum State Transfer from a Single Photon to a Distant Quantum-Dot Electron Spin 2017-10-27
Phys. Rev. Lett. 119(6):60501 Aug 2017
He, Yu; He, Yu-Ming; Wei, Yu-Jia; Jiang, Xiao; Chen, Kai; Lu, Chao-Yang; Pan, Jian-Wei; Schneider, Christian; Kamp, Martin; Hoefling, Sven
Metal-Organic Framework-Derived FeCo-N-Doped Hollow Porous Carbon Nanocubes for Electrocatalysis in Acidic and Alkaline Media 2017-10-27
ChemSusChem 10(15):3019-3024 Aug 2017
Fang, Xinzuo; Jiao, Long; Yu, Shu-Hong; Jiang, Hai-Long
Electrochemistry of Oxygen at Ir Single Crystalline Electrodes in Acid 2017-10-27
Electrochimica Acta 246:329-337 Aug 2017
Wei, Jie; Zheng, Yong-Li; Li, Zi-Yue; Xu, Mian-Le; Chen, Yan-Xia; Ye, Shen
Stacking modular DNA circuitry in cascading self-assembly of spherical nucleic acids 2017-10-27
Journal of Materials Chemistry B 5(31):6256-6265 Aug 2017
Yao, Dongbao; Xiao, Shiyan; Zhou, Xiang; Li, Hui; Wang, Bei; Wei, Bing; Liang, Haojun
Spin fluctuation induced linear magnetoresistance in ultrathin superconducting FeSe films 2017-10-27
2D Materials 4(3):34004 Sep 2017
Wang, Qingyan; Zhang, Wenhao; Chen, Weiwei; Xing, Ying; Sun, Yi; Wang, Ziqiao; Mei, Jia-Wei; Wang, Zhengfei; Wang, Lili; Ma, Xu-Cun; Liu, Feng; Xue, Qi-Kun; Wang, Jian
Defective Tungsten Oxide Hydrate Nanosheets for Boosting Aerobic Coupling of Amines: Synergistic Catalysis by Oxygen Vacancies and Bronsted Acid Sites 2017-10-27
Small 13(31):UNSP 1701354 Aug 2017
Zhang, Ning; Li, Xiyu; Liu, Yifei; Long, Ran; Li, Mengqiao; Chen, Shuangming; Qi, Zeming; Wang, Chengming; Song, Li; Jiang, Jun; Xiong, Yujie
N-doped carbon-stabilized PtCo nanoparticles derived from Pt@ZIF-67: Highly active and durable catalysts for oxygen reduction reaction 2017-10-27
Nano Research 10(9):3228-3237 Sep 2017
Du, Nana; Wang, Chengming; Long, Ran; Xiong, Yujie
Journeys from quantum optics to quantum technology 2017-10-27
Progress in Quantum Electronics 54:19-45 Aug 2017
Barnett, Stephen M.; Beige, Almut; Ekert, Artur; Garraway, Barry M.; Keitel, Christoph H.; Kendon, Viv; Lein, Manfred; Milburn, Gerard J.; Moya-Cessa, Hector M.; Murao, Mio; Pac...
Properties of in-plane graphene/MoS2 heterojunctions 2017-10-27
2D Materials 4(4):45001 Dec 2017
Chen, Wei; Yang, Yuan; Zhang, Zhenyu; Kaxiras, Efthimios
Programmed differentiated natural killer cells kill leukemia cells by engaging SLAM family receptors 2017-10-27
Oncotarget 8(34):57024-57038 Aug 2017
Wu, Yang; Li, Young; Fu, Binqing; Jin, Linlin; Zheng, Xiaohu; Zhang, Aimei; Sun, Rui; Tian, Zhigang; Wei, Haiming
Nickel-catalyzed synthesis of 1,1-diborylalkanes from terminal alkenes 2017-10-27
Nature Communications 8:345 Aug 2017
Li, Lei; Gong, Tianjun; Lu, Xi; Xiao, Bin; Fu, Yao
Last updated: Nov. 2017   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map