Home    News Center    Research Progress
Research Progress
Probing Exciton Complexes and Charge Distribution in Inkslab-Like WSe2 Homojunction 2018-09-02
ACS Nano 12(5):4959-4967 May 2018
Li, Taishen; Li, Mingling; Lin, Yue; Cai, Hongbing; Wu, Yiming; Ding, Huaiyi; Zhao, Siwen; Pan, Nan; Wang, Xiaoping
Tunable Quantum Spin Liquidity in the 1/6th-Filled Breathing Kagome Lattice 2018-09-02
Phys. Rev. Lett. 120(22):227201 May 2018
Akbari-Sharbaf, A.; Sinclair, R.; Verrier, A.; Ziat, D.; Zhou, H. D.; Sun, X. F.; Quilliam, J. A.
Application of combined Kr-81 and He-4 chronometers to the dating of old groundwater in a tectonically active region of the North China Plain 2018-09-02
Earth and Planetary Science Letters 493:208-217 Jul 2018
Matsumoto, Takuya; Chen, Zongyu; Wei, Wen; Yang, Guo-Min; Hu, Shui-Ming; Zhang, Xiangyang
Effect of pH on the electrochromic and photoluminescent properties of Eu doped WO3 film 2018-09-02
Electrochimica Acta 278:263-270 Jul 2018
Shen, Luying; Luo, Gui; Zheng, Jianming; Xu, Chunye
Concurrent Drug Unplugging and Permeabilization of Polyprodrug-Gated Crosslinked Vesicles for Cancer Combination Chemotherapy 2018-09-02
Advanced Materials 30(21):1706307 May 2018
Hu, Xianglong; Zhai, Shaodong; Liu, Guhuan; Xing, Da; Liang, Haojun; Liu, Shiyong
Optimization of lipid-assisted nanoparticle for disturbing neutrophils-related inflammation 2018-09-02
Biomaterials 172:92-104 Jul 2018
Liu, Yang; Cao, Zhi-Ting; Xu, Cong-Fei; Lu, Zi-Dong; Luo, Ying-Li; Wang, Jun
Mesoscopic Magnetic Resonance Spectroscopy with a Remote Spin Sensor 2018-09-02
Phys. Rev. Applied 9(6):64003 Jun 2018
Xie, Tianyu; Shi, Fazhan; Chen, Sanyou; Guo, Maosen; Chen, Yisheng; Zhang, Yixing; Yang, Yu; Gao, Xingyu; Kong, Xi; Wang, Pengfei; Tateishi, Kenichiro; Uesaka, Tomohiro; Wang, Y...
Proximity-induced magnetism and an anomalous Hall effect in Bi2Se3/LaCoO3: a topological insulator/ferromagnetic insulator thin film heterostructure 2018-09-02
Nanoscale 10(21):10041-10049 Jun 2018
Zhu, Shanna; Meng, Dechao; Liang, Genhao; Shi, Gang; Zhao, Peng; Cheng, Peng; Li, Yongqing; Zhai, Xiaofang; Lu, Yalin; Chen, Lan; Wu, Kehui
Synchronous synthesis of Kirkendall effect induced hollow FeSe2/C nanospheres as anodes for high performance sodium ion batteries 2018-09-02
Chemical Communications 54(45):5704-5707 Jun 2018
Lan, Yang; Zhou, Jianbin; Xu, Kangli; Lu, Yue; Zhang, Kailong; Zhu, Linqin; Qian, Yitai
Highly Luminescent Inks: Aggregation-Induced Emission of Copper-Iodine Hybrid Clusters 2018-09-02
Angewandte Chemie 57(24):7106-7110 Jun 2018
Chen, Chen; Li, Rui-Han; Zhu, Bai-Sheng; Wang, Kun-Hua; Yao, Ji-Song; Yin, Yi-Chen; Yao, Ming-Ming; Yao, Hong-Bin; Yu, Shu-Hong
Fullerene-Cation-Mediated Noble-Metal-Free Direct Introduction of Functionalized Aryl Groups onto [60]Fullerene 2018-09-02
Org. Lett. 20(11):3372-3376 Jun 2018
Yang, Xiao-Yu; Ling, Hao-Sheng; Jeon, Il; Matsuo, Yutaka
Copper-Catalyzed Dehydrogenative Diels-Alder Reaction 2018-09-02
Org. Lett. 20(11):3215-3219 Jun 2018
Jiang, Bing; Liang, Qiu-Ju; Han, Yu; Zhao, Meng; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng
Last updated: Sep. 2018   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map