Home    News Center    Research Progress
Research Progress
Four-body ring-exchange interactions and anyonic statistics within a minimal toric-code Hamiltonian 2018-01-17
Nature Physics 13(12):1195-1200 Dec 2017
Dai, Han-Ning; Yang, Bing; Reingruber, Andreas; Sun, Hui; Xu, Xiao-Fan; Chen, Yu-Ao; Yuan, Zhen-Sheng; Pan, Jian-Wei
Plasmonic coupling at a metal/semiconductor interface 2018-01-17
Nature Photonics 11(12):806 Dec 2017
Tan, Shijing; Argondizzo, Adam; Ren, Jindong; Liu, Liming; Zhao, Jin; Petek, Hrvoje
Unraveling the Mechanism for the Sharp-Tip Enhanced Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction: The Kinetics Decide 2018-01-17
Angew Chem Int Ed Engl. 56(49):15617-15621 Dec 2017
Jiang, Huijun; Hou, Zhonghuai; Luo, Yi
Copper-Catalyzed Enantioselective Henry Reaction of beta,gamma-Unsaturated alpha-Ketoesters with Nitromethane in Water 2018-01-17
J. Org. Chem. 19(23):6216-6419 Dec 2017
Li, Yanan; Huang, Yekai; Gui, Yang; Sun, Jianan; Li, Jindong; Zha, Zhenggen; Wang, Zhiyong
Two-dimensional multilayer M2CO2 (M = Sc, Zr, Hf) as photocatalysts for hydrogen production from water splitting: a first principles study 2018-01-17
Journal of Materials Chemistry A 5(47):24972-24980 Dec 2017
Fu, Cen-Feng; Li, Xingxing; Luo, Qiquan; Yang, Jinlong
Galvanic-replacement mediated synthesis of copper-nickel nitrides as electrocatalyst for hydrogen evolution reaction 2018-01-17
Journal of Materials Chemistry A 5(47):24850-24858 Dec 2017
Ma, Yaming; He, Zhengda; Wu, Zhifeng; Zhang, Bo; Zhang, Yang; Ding, Shujiang; Xiao, Chunhui
Limiting (zero-load) speed of the rotary motor of &ITEscherichia coli&IT is independent of the number of torque-generating units 2018-01-17
PNAS 114(47):12478-12482 Nov 2017
Wang, Bin; Zhang, Rongjing; Yuan, Junhua
Proton-detected solid-state NMR detects the inter-nucleotide correlations and architecture of dimeric RNA in microcrystals 2018-01-17
Chemical Communications 53(96):12886-12889 Dec 2017
Yang, Yufei; Xiang, ShengQi; Liu, Xiaodan; Pei, Xiaojing; Wu, Pengzhi; Gong, Qingguo; Li, Na; Baldus, Marc; Wang, Shenlin
Two-dimensional van der Waals heterojunctions for functional materials and devices 2018-01-17
Journal of Materials Chemistry C 5(47):12289-12297 Dec 2017
Hu, Wei; Yang, Jinlong
Optical Manipulation of Rashba Spin-Orbit Coupling at SrTiO3-Based Oxide Interfaces 2018-01-17
Nano Lett. 17(11):6534-6539 Nov 2017
Cheng, Long; Wei, Laiming; Liang, Haixing; Yan, Yuedong; Cheng, Guanghui; Lv, Meng; Lin, Tie; Kang, Tingting; Yu, Guolin; Chu, Junhao; Zhang, Zhenyu; Zeng, Changgan
g-C3N4 Hydrogen-Bonding Viologen for Significantly Enhanced Visible-Light Photocatalytic H-2 Evolution 2018-01-17
ACS Catal. 7(12):8228-8234 Dec 2017
Liu, Ya-Nan; Shen, Cong-Cong; Jiang, Nan; Zhao, Zhi-Wei; Zhou, Xiao; Zhao, Sheng-Jie; Xu, An-Wu
Large Area Co-Assembly of Nanowires fo r Flexible Transparent Smart Windows 2018-01-17
J. Am. Chem. Soc. 139(29):9921-9926 Jul 2017
Wang, Jin-Long; Lu, Yi-Ruo; Li, Hui-Hui; Liu, Jian-Wei; Yu, Shu-Hong
Last updated: Mar. 2018   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map