Home    News Center    Research Progress
Research Progress
Graphene "bridge" in transferring hot electrons from plasmonic Ag nanocubes to TiO2 nanosheets for enhanced visible light photocatalytic hydrogen evolution 2018-04-26
Applied Catalysis B: Environmental 220:182-190 Jan 2018
Lang, Qingqing; Chen, Yaohan; Huang, Tianlong; Yang, Lining; Zhong, Shuxian; Wu, Lanju; Chen, Jianrong; Bai, Song
Highly sensitive and skin-like pressure sensor based on asymmetric double-layered structures of reduced graphite oxide 2018-04-26
Sensors and Actuators B: Chemical 255(2):1262-1267 Feb 2018
Zhu, Yunsong; Li, Junwen; Cai, Hongbing; Wua, Yiming; Ding, Huaiyi; Pan, Nan; Wang, Xiaoping
Photoresponsive spherical nucleic acid: spatiotemporal control of the assembly circuit and intracellular microRNA release 2018-04-26
Chemical Communications 54(1):106-109 Jan 2018
Zhou, Xiang; Li, Hui; He, Miao; Yin, Xue; Yao, Dongbao; Xiao, Shiyan; Liang, Haojun
Strong and stiff Ag nanowire-chitosan composite films reinforced by Ag-S covalent bonds 2018-04-26
Nano Research 11(1):410-419 Jan 2018
Pan, Xiao-Feng; Gao, Huai-Ling; Su, Yang; Wu, Ya-Dong; Wang, Xiang-Ying; Xue, Jing-Zhe; He, Tao; Lu, Yang; Liu, Jian-Wei; Yu, Shu-Hong
Controllable Surface Reorganization Engineering on Cobalt Phosphide Nanowire Arrays for Efficient Alkaline Hydrogen Evolution Reaction 2018-04-26
Advanced Materials 30(1):1703322 Jan 2018
Xu, Kun; Cheng, Han; Lv, Haifeng; Wang, Jingyu; Liu, Linqi; Liu, Si; Wu, Xiaojun; Chu, Wangsheng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
Macrolide Synthesis through Intramolecular Oxidative Cross-Coupling of Alkenes 2018-04-26
Angew Chem Int Ed Engl. 57(2):555-559 Jan 2018
Jiang, Bing; Zhao, Meng; Li, Shu-Sen; Xu, Yun-He; Loh, Teck-Peng
Scalable Fabrication of Highly Active and Durable Membrane Electrodes toward Water Oxidation 2018-04-26
Small 14(1):UNSP 1702109 Jan 2018
Li, Yu; Chen, Shuangming; Xi, Dawei; Bo, Yanan; Long, Ran; Wang, Chengming; Song, Li; Xiong, Yujie
Fabrication of pH- and Thermoresponsive Three-Layered Micelles via Host-Guest Interactions 2018-04-26
Macromol Rapid Commun. 39(1):1700225 Jan 2018
Zhang, Jingyan; Zhou, Haiou; Liu, Hao; Hu, Jinming; Liu, Shiyong
A fluorenylidene-acridane that becomes dark in color upon grinding - ground state mechanochromism by conformational change 2018-04-26
Chemical Science 9(2):475-482 Jan 2018
Suzuki, Tsuyoshi; Okada, Hiroshi; Nakagawa, Takafumi; Komatsu, Kazuki; Fujimoto, Chikako; Kagi, Hiroyuki; Matsuo, Yutaka
Palladium-catalyzed regiodivergent hydroaminocarbonylation of alkenes to primary amides with ammonium chloride 2018-04-26
Chemical Science 9(2):380-386 Jan 2018
Gao, Bao; Zhang, Guoying; Zhou, Xibing; Huang, Hanmin
Conductive Nanocrystalline Niobium Carbide as High-Efficiency Polysulfides Tamer for Lithium-Sulfur Batteries 2018-04-26
Advanced Functional Materials 28(2):1704865 Jan 2018
Cai, Wenlong; Li, Gaoran; Zhang, Kailong; Xiao, Guannan; Wang, Can; Ye, Kefen; Chen, Zhongwei; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Coordinating carbon and nitrogen metabolic signaling through the cyanobacterial global repressor NdhR 2018-04-26
Proc Natl Acad Sci U S A. 115(2):403-408 Jan 2018
Jiang, Yong-Liang; Wang, Xue-Ping; Sun, Hui; Han, Shu-Jing; Li, Wei-Fang; Cui, Ning; Lin, Gui-Ming; Zhang, Ju-Yuan; Cheng, Wang; Cao, Dong-Dong; Zhang, Zhi-Yong; Zhang, Cheng-Ca...
Last updated: May. 2018   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map