Home    News Center    Research Progress
Research Progress
Bionanofiber Assisted Decoration of Few-Layered MoSe2 Nanosheets on 3D Conductive Networks for Efficient Hydrogen Evolution 2017-05-27
Small 13(7):UNSP 1602866 FEB 2017
Lai, Feili; Yong, Dingyu; Ning, Xueliang; Pan, Bicai; Miao, Yue-E; Liu, Tianxi
Sulfur-Rich Phosphorus Sulfide Molecules for Use in Rechargeable Lithium Batteries 2017-05-27
Angewandte Chemie International Edition 56(11):2937-2941 Mar 2017
Li, Xiaona; Liang, Jianwen; Lu, Yue; Hou, Zhiguo; Cheng, Qiushi; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Enantioselective Aza-Ene-type Reactions of Enamides with Gold Carbenes Generated from alpha-Diazoesters 2017-05-27
Angewandte Chemie International Edition 56(12):3247-3251 Mar 2017
Zhao, Feng; Li, Nan; Zhang, Tao; Han, Zhi-Yong; Luo, Shi-Wei; Gong, Liu-Zhu
2D Behaviors of Excitons in Cesium Lead Halide Perovskite Nanoplatelets 2017-05-27
J. Phys. Chem. Lett. 8(6):1161-1168 Mar 2017
Li, Jing; Luo, Laihao; Huang, Hongwen; Ma, Chao; Ye, Zhizhen; Zeng, Jie; He, Haiping
Grain boundary engineered metal nanowire cocatalysts for enhanced photocatalytic reduction of carbon dioxide 2017-05-27
Applied Catalysis B: Environmental 206:282-292 Jun 2017
Zhu, Yuzhen; Xu, Zaixiang; Lang, Qingqing; Jiang, Wenya; Yin, Qiaoqiao; Zhong, Shuxian; Bai, Song
Pt-like electrocatalytic behavior of Ru-MoO2 nanocomposites for the hydrogen evolution reaction 2017-05-27
Journal of Materials Chemistry A 5(11):5475-5485 2017
Jiang, Peng; Yang, Yang; Shi, Ruohong; Xia, Guoliang; Chen, Jitang; Su, Jianwei; Chen, Qianwang
Distribution and role of Li in Li-doped MgO catalysts for oxidative coupling of methane 2017-05-27
Journal of Catalysis 346:57-61 FEB 2017
Luo, Liangfeng; Jin, Yuekang; Pan, Haibin; Zheng, Xusheng; Wu, Lihui; You, Rui; Huang, Weixin
Photoregulated Cross-Linking of Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticle (SPION) Loaded Hybrid Nanovectors with Synergistic Drug Release and Magnetic Resonance (MR) Imaging Enhancement 2017-05-27
Macromolecules 50(3):1113-1125 FEB 2017
Zhu, Kangning; Deng, Zhengyu; Liu, Guhuan; Hu, Jinming; Liu, Shiyong
Potassium salts of para-aromatic dicarboxylates as the highly efficient organic anodes for low-cost K-ion batteries 2017-05-27
Nano Energy 33:350-355 Mar 2017
Deng, Qijiu; Pei, Jingfang; Fan, Cong; Ma, Jing; Cao, Bei; Li, Chao; Jin, Yingdi; Wang, Liping; Li, Jingze
Optimization of Microporous Carbon Structures for Lithium-Sulfur Battery Applications in Carbonate-Based Electrolyte 2017-05-27
Small 13(11):UNSP 1603533 Mar 2017
Hu, Lei; Lu, Yue; Li, Xiaona; Liang, Jianwen; Huang, Tao; Zhu, Yongchun; Qian, Yitai
Photocatalytic CO2 Reduction by Carbon-Coated Indium-Oxide Nanobelts 2017-05-27
J. Am. Chem. Soc. 139(11):4123-4129 Mar 2017
Pan, Yun-Xiang; You, Ya; Xin, Sen; Li, Yutao; Fu, Gengtao; Cui, Zhiming; Men, Yu-Long; Cao, Fei-Fei; Yu, Shu-Hong; Goodenough, John B.
The fourth crystallographic closest packing unveiled in the gold nanocluster crystal 2017-05-27
Nat Commun. 8:14739 Mar 2017
Gan, Zibao; Chen, Jishi; Wang, Juan; Wang, Chengming; Li, Man-Bo; Yao, Chuanhao; Zhuang, Shengli; Xu, An; Li, Lingling; Wu, Zhikun
Last updated: May. 2017   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map