Home    News Center    Research Progress
Research Progress
MiR-200c Inhibits the Tumor Progression of Glioma via Targeting Moesin 2017-06-02
Theranostics 7(6):1663-1673 2017
Qin, Yuanyuan; Chen, Weilong; Liu, Bingjie; Zhou, Lei; Deng, Lu; Niu, Wanxiang; Bao, Dejun; Cheng, Chuandong; Li, Dongxue; Liu, Suling; Niu, Chaoshi
Copper-catalyzed propargylation of diborylmethane 2017-06-02
Chemical Communications 53(25):3551-3554 Mar 2017
Li, Feng; Zhang, Zhen-Qi; Lu, Xi; Xiao, Bin; Fu, Yao
BODIPY-Based Fluorescent Sensor for the Recognization of Phosgene in Solutions and in Gas Phase 2017-06-02
Anal. Chem. 89(7):4192-4197 Apr 2017
Xia, Hong-Cheng; Xu, Xiang-Hong; Song, Qin-Hua
Giant Electron-Hole Interactions in Confined Layered Structures for Molecular Oxygen Activation 2017-06-02
J. Am. Chem. Soc. 139(13):4737-4742 Apr 2017
Wang, Hui; Chen, Shichuan; Yong, Dingyu; Zhang, Xiaodong; Li, Shuang; Shao, Wei; Sun, Xianshun; Pan, Bicai; Xie, Yi
Skeletal Transformation of a Classical Fullerene C-88 into a Nonclassical Fullerene Chloride C84Cl30 Bearing Quaternary Sequentially Fused Pentagons 2017-06-02
J. Am. Chem. Soc. 139(13):4651-4654 Apr 2017
Jin, Fei; Yang, Shangfeng; Kemnitz, Erhard; Troyanov, Sergey I.
Atomistic mechanisms of van der Waals epitaxy and property optimization of layered materials 2017-06-02
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science 7(3):e1300 May-Jun 2017
Choi, Jin-Ho; Cui, Ping; Chen, Wei; Cho, Jun-Hyung; Zhang, Zhenyu
Theoretical modeling of surface and tip-enhanced Raman spectroscopies 2017-06-02
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science 7(2):UNSP e1293 Mar-Apr 2017
Hu, Wei; Duan, Sai; Luo, Yi
Single-Molecule Nanocatalysis Reveals Facet-Dependent Catalytic Kinetics and Dynamics of Pallidium Nanoparticles 2017-06-02
ACS Catal. 7(4):2967-2972 Apr 2017
Chen, Tao; Chen, Sheng; Song, Ping; Zhang, Yuwei; Su, Hongyang; Xu, Weilin; Zeng, Jie
Double-Exchange Effect in Two-Dimensional MnO2 Nanomaterials 2017-06-02
J. Am. Chem. Soc. 139(14):5242-5248b Apr 2017
Peng, Xu; Guo, Yuqiao; Yin, Qin; Wu, Junchi; Zhao, Jiyin; Wang, Chengming; Tao, Shi; Chu, Wangsheng; Wu, Changzheng; Xie, Yi
A europium ion doped WO3 film with the bi-functionality of enhanced electrochromic switching and tunable red emission 2017-06-02
Journal of Materials Chemistry C 5(14):3488-3494 Apr 2017
Luo, Gui; Shen, Luying; Zheng, Jianming; Xu, Chunye
Elemental two-dimensional nanosheets beyond graphene 2017-06-02
Chemical Society Reviews 46(8):2127-2157 Apr 2017
Kong, Xiangkai; Liu, Qiangchun; Zhang, Changlin; Peng, Zhenmeng; Chen, Qianwang
Accurate Determination of the Quasiparticle and Scaling Properties Surrounding the Quantum Critical Point of Disordered Three-Dimensional Dirac Semimetals 2017-06-02
Phys. Rev. Lett. 118(14):146401 Apr 2017
Fu, Bo; Zhu, Wei; Shi, Qinwei; Li, Qunxiang; Yang, Jinlong; Zhang, Zhenyu
Last updated: Jul. 2017   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map