Home    Faculty    Faculty
YAO Xingcan, Professor Quantum Physics and Quantum Information

Name:  YAO Xingcan(姚星灿)
Born:   Nov.1983
Address: Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, P. R. China
Tel: 18918302003
Fax:  
E-mail: yaoxing@ustc.edu.cn
 
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2002.9-2006.7 University of Science and Technology of China B. S.
2007.9-2012.7 University of Science and Technology of China Ph. D.
2013.4-2016.7 University of Heidelberg, Humboldt Fellow
2016.7-2017.6 Shanghai Branch, USTC, Professor
2017.7-now University of Science and Technology of China, Professor
 
RESEARCH INTERESTS
1) Quantum control with ultracold magnetic dipolar gas
2) Bose-Fermi superfluid mixture, strongly interacting Fermi gas
3) Quantum information procession with linear optics
 
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1) Luo-Kan Chen,Zheng-Da Li,Xing-Can Yao,Miao Huang,Wei Li, He Lu,Xiao Yuan, Yan-Bao Zhang,Xiao Jiang,Cheng-ZhiPeng, Li Li,Nai-Le Liu,Xiong-Feng Ma,Chao-Yang Lu,Yu-Ao Chen and Jian-Wei Pan Observation of ten-photon entanglement using thin BiB3O6 crystals.Optica 4, 77-83 (2017)
2) Hao-Ze Chen, Xing-Can Yao*, Yu-Ping Wu, Xiang-Pei Liu, Xiao-Qiong Wang, Yu-Xuan Wang, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei PanProduction of large K41 Bose-Einstein condensates using D1 gray molasses.Phys. Rev. A 94, 033408(2016)
3) Xing-Can Yao, Hao-Ze Chen, Yu-Ping Wu, Xiang-Pei Liu, Xiao-Qiong Wang, Xiao Jiang, Youjin Deng, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei PanObservation of Coupled Vortex Lattices in a Mass-Imbalance Bose and Fermi Superfluid Mixture.Phys. Rev. Lett. 117, 145301(2016)
4) He Lu, Luo-Kan Chen, Chang Liu, Ping Xu, Xing-Can Yao, Li Li, Nai-Le Liu, Bo Zhao, Yu-Ao Chen and Jian-Wei PanExperimental realization of a concatenated Greenberger–Horne–Zeilinger state for macroscopic quantum superpositions.Nature Photonics 8, 364–368 (2014)
5) 姚星灿、陈增兵、潘建伟量子光学研究前沿——光量子计算 上海交通大学出版社 (2014)
6) Ping Xu, Xiao Yuan, Luo-Kan Chen, He Lu, Xing-Can Yao, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, and Jian-Wei Pan Implementation of a Measurement-Device-Independent Entanglement Witness.Phys. Rev. Lett.112, 140506 (2014)
7) Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Hao-Ze Chen, Wei-Bo Gao, Austin G. Fowler, Robert Raussendorf, Zeng-Bing Chen, Nai-Le Liu, Chao-Yang Lu, You-Jin Deng, Yu-Ao Chen and Jian-Wei PanExperimental demonstration of topological error correction Nature 482, 489–494 (2012)
8) Xing-Can Yao, Tian-Xiong Wang, Ping Xu, He Lu, Ge-Sheng Pan, Xiao-Hui Bao, Cheng-Zhi Peng, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Jian-Wei PanObservation of eight-photon entanglement.Nature Photonics 6, 225–228 (2012)
9) W. -B. Gao*, Xing -Can Yao*, J. -M. Cai, H. Lu, P. Xu, T. Yang, C. -Y. Lu, Y. -A. Chen, Z. -B. Chen and J. -W. Pan.Experimental measurement-based quantum computing beyond the cluster-state model. Nature Photonics 5, 117 (2011)
10) Xing-Can Yao*,Jaromír Fiurásek, He Lu, Wei-Bo Gao, Yu-Ao Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei PanExperimental Realization of Programmable Quantum Gate Array for Directly Probing Commutation Relations of Pauli Operators. Phys. Rev. Lett. 105, 120402 (2010)
11) Wei-Bo Gao, Chao-Yang Lu, Xing-Can Yao, Ping Xu, OtfriedGühne, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen and Jian-Wei PanExperimental demonstration of a hype-entangled ten-qubit Schrödinger cat state. Nature Physics 6, 331 (2010)
12) Wei-Bo Gao, Ping Xu, Xing-Can Yao, OtfriedGühne, Adán Cabello, Chao-Yang Lu, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan Experimental Realization of a Controlled-NOT Gate with Four-Photon Six-Qubit Cluster States.Phys. Rev. Lett. 104, 020501 (2010)


Last updated: Oct. 2018   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map