Unraveling the enzyme-like activity of heterogeneous single atom catalyst
2019-06-05
Chemical Communications 55(16):2285-2288 Feb 2019 

Zhao, Chao; Xiong, Can; Liu, Xiaokang; Qiao, Man; Li, Zhijun; Yuan, Tongwei; Wang, Jing; Qu, Yunteng; Wang, XiaoQian; Zhou, Fangyao; Xu, Qian; Wang, Shiqi; Chen, Min; Wang, Wenyu; Li, Yafei; Yao, Tao; Wu, Yuen; Li, Yadong

Abstract:

Herein, we report a heterogeneous single iron atom catalyst exhibiting excellent peroxidase, oxidase and catalase enzyme-like activities (defined as single atom enzymes, SAEs), exceeding those of Fe3O4 nanozymes by a factor of 40. Our findings open up a new family of artificial materials that mimic natural enzymes.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/cc/c9cc00199a#!divAbstract 


Last updated: Jul. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map