Name:Pengfei Wang
Address:Department of Modern Physics, University of Science and 

Technology of China, Hefei, Anhui, 230026, PR China
Tel:+86-551-63607672
E-mail:wpf@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2004 - 2008Jilin University, BS
2008 - 2013University of Science and technology of China, CHINA

PHD, Quantum Information
2013 - 2015University of Science and technology of China, CHINA

Post Doctor
2015 - presentUniversity of Science and technology of China, CHINA

Associate Research Fellow
RESEARCH INTERESTS
Quantum Sensing based on Nitrogen-vacancy center in diamond, Microscale and nanoscale MRI
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1.Xing Rong, Mengqi Wang, Jianpei Geng, Xi Qin, Maosen Guo, Man Jiao, Yijin Xie,Pengfei Wang, Pu Huang, Fazhan Shi, Yi-Fu Cai, Chongwen Zou Jiangfeng Du, Searching for an exotic spin-dependent interaction with a single electron-spin quantum sensor. Nature Communications 9, 739 (2018)
2.Fazhan Shi, Qi Zhang, Pengfei Wang, Hongbin Sun, Jiarong Wang, Xing Rong, Ming Chen, Chenyong Ju, Friedemann Reinhard, Hongwei Chen, Jörg Wrachtrup, Junfeng Wang, and Jiangfeng Du, Single-protein Spin Resonance Spectroscopy under Ambient Conditions, Science 347, 1135 (2015).
3.Pengfei Wang, Zhenheng Yuan, Pu Huang, Xing Rong, Mengqi Wang, Xiangkun Xu, Changkui Duan, Chenyong Ju, Fazhan Shi, and Jiangfeng Du, High resolution vector microwave magnetometry based on solid-state spins in diamond, Nature Communications 6, 6631 (2015)
4.Fazhan Shi, Xi Kong, Pengfei Wang, Fei Kong, Nan Zhao, Ren-Bao Liu, Jiangfeng Du, Sensing and atomic-scale structure analysis of single nuclear spin clusters in diamond, Nature Physics 10, 21 (2014)

Last updated: Apr. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map