Name:Li Pi
Address:Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, 

University of Science and Technology of China, 230026 Hefei, P. R. China
Tel:0551-65595664
E-mail:pili@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
1992.09-1996.06B. S., Department of Physics, University of Science and Technology of China
1996.09-2001.06Ph. D., Structure Research Laboratory, University of Science and Technology of China
2001.09-2002.09Postdoc., CRISMAT Laboratory, University of Caen, France
2003.05-2005.09Postdoc., Structure Research Laboratory, University of Science and Technology of China
2005.09-2005.12Lecturer, Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China
2005.12-presentAssociate Professor, Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China
RESEARCH INTERESTS
Quantum states in transition metal compounds; spin-control in correlated electron systems
SELECTED PUBLICATIONS
1.Yongjian Wang, J. H. Yu, Y. Q. Wang, C. Y. Xi, L. S. Ling, S. L. Zhang, J. R. Wang, Y. M. Xiong, Tao Han, Hui Han, Jun Yang, Jixiang Gong, Lei Luo, W. Tong, Lei Zhang, Zhe Qu, Y. Y. Han, W. K. Zhu,* Li Pi,† X. G. Wan, Changjin Zhang,‡ and Yuheng Zhang ,Topological semimetal state and field-induced Fermi surface reconstruction in the antiferromagnetic monopnictide NdSb,Phys. Rev. B 97, 115133 (2018).
2.Shuai Zhang, Li Pi, Rui Wang, Geliang Yu, Xing-Chen Pan, Zhongxia Wei, Jinglei Zhang, Chuanying Xi, Zhanbin Bai, Fucong Fei, Mingyu Wang, Jian Liao, Yongqing Li, Xuefeng Wang, Fengqi Song, Yuheng Zhang, Baigeng Wang, Dingyu Xing & Guanghou Wang,Anomalous quantization trajectory and parity anomaly in Co cluster decorated BiSbTeSe2 nanodevices,Nature Commun. 8, 977 (2017)
3.Zhang-Tu Tang, Yi Liu, Jin-Ke Bao Chuan-Ying Xi, Li Pi* and Guang-Han Cao*, Anisotropic upper critical magnetic fields in Rb2Cr3As3 superconductor, J. Phys.: Condens. Matter 29, 424002 (2017)
4.Zhu Wenka, Pi Li*, Huang Yuanjie, Tan Shun, Zhang Yuheng, Electrically induced decrease of magnetization in Ca3Mn2O7, APPLIED PHYSICS LETTERS 101, 192407 (2012)
5.Wenka Zhu, Li Pi*, Shun Tan, Yuheng Zhang, Anisotropy and extremely high coercivity in weak ferromagnetic LuFeO3, APPLIED PHYSICS LETTERS 100, 052407 (2012)

Last updated: Jan. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map