Name:Yuqiao Guo
Address:Physics and Chemistry Building, East Campus,

University of Science and Technology of China,

No.96, Jinzhai Road, Baohe District, Hefei, Anhui,

230026,P.R.China.
Tel:0551-63602455
E-mail:guoyq@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2018.5 - presentUniversity of Science and Technology of China,  Associate Professor;
2015.7 - 2018.5University of Science and Technology of China,  Research Associate;
2013.6 - 2015.6University of Science and Technology of China,  Postdoc Fellow;
2007.9 - 2013.5University of Science and Technology of China,  PhD student;
2003.9 - 2007.7Xiangtan University, Material physics,  Undergraduate student;
RESEARCH INTERESTS
1.Preparation and magneto/electric properties of low-dimensional materials.
2.Strongly correlated materials and their devices.
SELECTED PUBLICATIONS
1.Yuqiao Guo#, Jing Peng#, Wei Qin, Jiang Zeng, Jiyin Zhao, Jiajing Wu, Wangsheng Chu, Linjun Wang, Changzheng Wu*, and Yi Xie, Freestanding Cubic ZrN Single-Crystalline Films with Two-Dimensional Superconductivity, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 10183-10187.
2.Yuqiao Guo, Baohu Dai, Jing Peng, Changzheng Wu*, and Yi Xie, Electron Transport in Low Dimensional Solids: A Surface Chemistry Perspective, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 723-732.
3.Hui Ding#, Qiyang Jiao#, Haifeng Lv#, Kun Xu, Qiyu Xing, Min Chen, Wangsheng Chu, Xiaojun Wu, and Yuqiao Guo*, Promoting the water reduction reaction of transition metal dichalcogenides in a basic electrolyte by interface engineering, J. Mater. Chem, A 2018, 6, 17488.
4.Yun Tong#, Yuqiao Guo#, Pengzuo Chen, Haifeng Liu, Mengxing Zhang, Lidong Zhang, Wensheng Yan, Wangsheng Chu, Changzheng Wu*, Yi Xie, Spin-State Regulation of Perovskite Cobaltite to Realize Enhanced Oxygen Evolution Activity, Chem, 2017, 3, 812.
5.Xu Peng#, Yuqiao Guo#, Qin Yin, Junchi Wu, Jiyin Zhao, Chengming Wang, Shi Tao, Wangsheng Chu, Changzheng Wu*, and Yi Xie, Double-Exchange Effect in Two-Dimensional MnO2 Nanomaterials, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5242.
6.Yun Tong#, Yuqiao Guo#, Kejun Mu#, Huan Shan, Jun Dai, Yi Liu, Zhe Sun  Aidi Zhao, Xiao Cheng Zeng, Changzheng Wu*, Yi Xie, Half-Metallic Behavior in 2D Transition Metal Dichalcogenides Nanosheets by Dual-Native-Defects Engineering, Adv. Mater. 2017, 29, 1703123.
7.Yuqiao Guo#, Haitao Deng#, Xu Sun#, Xiuling Li, Jiyin Zhao, Junchi Wu, Wangsheng Chu, Sijia Zhang, Haibin Pan, Xusheng Zheng, Xiaojun Wu*, Changqing Jin*, Changzheng Wu*, Yi Xie, Modulation of Metal and Insulator States in 2D Ferromagnetic VS2 by van der Waals Interaction Engineering, Adv. Mater. 2017, 29, 1700715.
8.Zejun Li#, Yuqiao Guo#, Zhenpeng Hu, Jihu Su, Jiyin Zhao, Junchi Wu, Jiajing Wu, Yingcheng Zhao, Changzheng Wu*, Yi Xie, Superparamagnetic reduced graphene oxide with large magnetoresistance: a surface modulation strategy, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8018.
9.Xiaojiao Zhu#, Yuqiao Guo#, Hao Chen, Jun Dai, Xingda An, Jiyin Zhao, Kangzhen Tian, Shiqiang Wei*, Xiao Cheng Zeng, Changzheng Wu*, Yi Xie, Signature of coexistence of superconductivity and ferromagnetism in two-dimensional NbSe2 triggered by surface molecular adsorption, Nature Commun., 2016, 7, 11210.
10.Jing Peng#, Yuqiao Guo#, Haifeng Lv, Xinyu Dou, Qi Chen, Jiyin Zhao, Changzheng Wu*, Xiaojiao Zhu, Yue Lin, Wei Lu, Xiaojun Wu, Yi Xie, Superparamagnetic reduced graphene oxide with large magnetoresistance: a surface modulation strategy, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 3176.
11.Yuqiao Guo#, Yun Tong#, Pengzuo Chen#, Kun Xu, Jiyin Zhao, Yue Lin, Wangsheng Chu, Zhenmeng Peng*, Changzheng Wu*, Yi Xie, Engineering the electronic state of a perovskite electrocatalyst for synergistically enhanced oxygen evolution reaction, Adv. Mater. 2015, 27, 5989.
12.Yuqiao Guo, Kun Xu, Changzheng Wu*, Jiyin Zhao, and Yi Xie, Surface chemical-modification for engineering the intrinsic physical properties of inorganic two-dimensional nanomaterials, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 637.
13.Yuqiao Guo, Jun Dai, Jiyin Zhao, Changzheng Wu*, Dianqi Li, Lidong Zhang, Wei Ning, Mingliang Tian, Xiao Cheng Zeng, and Yi Xie, Large negative magnetoresistance induced by anionic solid solutions in two-dimensional spin-frustrated transition metal chalcogenides, Phys. Rev. Lett., 2014, 113, 157202.
14.Yuqiao Guo, Lei Shi*, Shiming Zhou, Jiyin Zhao, and Wenjie Liu, Near room-temperature magnetoresistance effect in double perovskite La2NiMnO6, Appl. Phys. Lett., 2013, 102, 222401.
15.Yuqiao Guo, Lei Shi*, Shiming Zhou, Jiyin Zhao, Cailin Wang, Wenjie Liu, and Shiqiang Wei, Tunable exchange bias effect in Sr-doped double perovskite La2NiMnO6, J. Phys. D: Appl. Phys., 2013, 46, 175302.

Last updated: May. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map