Name:Juan Yin
Address:Xiupu Road No.99, Pudong District, Shanghai
Tel:021-68121234
Fax:021-68121064
E-mail:yinjuan@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
Since 12/2018Professor for experimental physics 
University of Science and Technology of China (USTC)
Since 12/2012Chief designer of the satellite system and vice-chief designer
of science applications for “Micius” Quantum Science Satellite
5/2012-11/2018Associate Professor for experimental physics 
University of Science and Technology of China (USTC)
6/2009-3/2012Postdoctoral researcher in the Quantum Physics and Quantum
Information (QPQI) group at USTC with Prof. Jian-Wei Pan
9/2004-6/2009Ph.D student at Dept. of Mod. Phys., USTC 
Ph.D., Received on June 2011 Supervisor: Prof. Jian-Wei Pan
9/2000-7/2004Undergraduate student at Dept. of Mod. Phys., USTC (B.Sc., July 2004)
RESEARCH INTERESTS
Fundamental tests of the law of quantum mechanics with linear optics
Large-scale quantum communication
Quantum satellite: towards quantum network
SELECTED PUBLICATIONS
1.Juan Yin, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Ji-Gang Ren, Wen-Qi Cai, Wei-Yue Liu, Bo Li, Hui Dai, Guang-Bing Li, Qi-Ming Lu, Yun-Hong Gong, Yu Xu, Shuang-Lin Li, Feng-Zhi Li, Ya-Yun Yin, Zi-Qing Jiang, Ming Li, Jian-Jun Jia, Ge Ren, Dong He, Yi-Lin Zhou, Xiao-Xiang Zhang, Na Wang, Xiang Chang, Zhen-Cai Zhu, Nai-Le Liu, Yu-Ao Chen, Chao-Yang Lu, Rong Shu, Cheng-Zhi Peng, Jian-Yu Wang, and Jian-Wei Pan. Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers. Science 356, 1140-1144 (2017)
2.Juan Yin, Ji-Gang Ren, He Lu, Yuan Cao, Hai-Lin Yong, Yu-Ping Wu, Chang Liu, Sheng-Kai Liao, Fei Zhou, Yan Jiang, Xin-Dong Cai, Ping Xu, Ge-Sheng Pan, Jian-Jun Jia, Yong-Mei Huang, Hao Yin, Jian-Yu Wang, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, Jian-Wei Pan. Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels. Nature, 488 185 (2012)
3.Yuan Cao, Yu-Huai Li, Wen-Jie Zou, Zheng-Ping Li, Qi Shen, Sheng-Kai Liao, Ji-Gang Ren, Juan Yin*, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan. Bell Test over Extremely High-Loss Channels: Towards Distributing Entangled Photon Pairs between Earth and the Moon. Phys. Rev. Lett. 120, 140405 (2018)
4.Sheng-Kai Liao, Wen-Qi Cai, Johannes Handsteiner, Bo Liu, Juan Yin, Liang Zhang, Dominik Rauch, Matthias Fink, Ji-Gang Ren, Wei-Yue Liu, Yang Li, Qi Shen, Yuan Cao, Feng-Zhi Li, Jian-Feng Wang, Yong-Mei Huang, Lei Deng, Tao Xi, Lu Ma, Tai Hu, Li Li, Nai-Le Liu, Franz Koidl, Peiyuan Wang, Yu-Ao Chen, Xiang-Bin Wang, Michael Steindorfer, Georg Kirchner, Chao-Yang Lu, Rong Shu, Rupert Ursin, Thomas Scheidl, Cheng-Zhi Peng, Jian-Yu Wang, Anton Zeilinger, and Jian-Wei Pan. Satellite-Relayed Intercontinental Quantum Network. Phys. Rev. Lett. 120, 030501 (2018)
5.Juan Yin, Yuan Cao, Yu-Huai Li, Ji-Gang Ren, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Wen-Qi Cai, Wei-Yue Liu, Bo Li, Hui Dai, Ming Li, Yong-Mei Huang, Lei Deng, Li Li, Qiang Zhang, Nai-Le Liu, Yu-Ao Chen, Chao-Yang Lu, Rong Shu, Cheng-Zhi Peng, Jian-Yu Wang, Jian-Wei Pan. Satellite-to-Ground Entanglement-Based Quantum Key Distribution. Phys. Rev. Lett. 119, 200501 (2017)
6.Juan Yin, Yuan Cao, Hai-Lin Yong, Ji-Gang Ren, Hao Liang, Sheng-Kai Liao, Fei Zhou, Chang Liu, Yu-Ping Wu, Ge-Sheng Pan, Li Li, Nai-Le Liu, Qiang Zhang, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan. Lower Bound on the Speed of Nonlocal Correlations without Locality and Measurement Choice Loopholes. Phys. Rev. Lett. 110 260407 (2013)
7.Juan Yin, Yuan Cao, Shu-Bin Liu, Ge-Sheng Pan, Jin-Hong Wang, Tao Yang, Zhong-Ping Zhang, Fu-Min Yang, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan. Experimental quasi-single-photon transmission from satellite to earth. Optics Express, 21 20032-20040 (2013)
8.Tao Yang, Qiang Zhang, Jun Zhang, Juan Yin, Zhi Zhao, M. Zukowski, Zeng-Bing Chen, Jian-Wei Pan. All-versus-nothing violation of local realism by two-photon, four-dimensional entanglement. Phys. Rev. Lett. 95, 240406 (2005)

Last updated: Apr. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map