Name:Junfeng He
Address:University of Science and Technology of China
Tel:0551-63603179
E-mail:jfhe@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2018-presentUniversity of Science and Technology of China     Professor
2018-2018Hiroshima University     Visiting Professor
2015-2018Stanford University        Postdoc
2013-2015Boston College            Postdoc
2008-2013Institute of Physics, CAS     PhD
RESEARCH INTERESTS
Electronic structure of strongly correlated materials
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS(# Equal contribution, * Corresponding author)
1.J.-F. He, C. R. Rotundu, M. S. Scheurer, Y. He, M. Hashimoto, K. Xu, Y. Wang, E. W. Huang, T. Jia, S.-D. Chen, B. Moritz, D.-H. Lu, Y. S. Lee, T. P. Devereaux, Z.-X. Shen*. “Fermi surface reconstruction in electron-doped cuprates without antiferromagnetic long-range order” PNAS 116, 3449-3453 (2019)
2.Junfeng He#, Chaofan Zhang#, Nirmal J. Ghimire, Tian Liang, Chunjing Jia, Juan Jiang, Shujie Tang, Sudi Chen, Yu He, S.-K. Mo, C. C. Hwang, M. Hashimoto, D. H. Lu, B. Moritz, T. P. Devereaux, Y. L. Chen, J. F. Mitchell, Z.-X. Shen*. “Distinct Electronic Structure for the Extreme Magnetoresistance in YSb” Physical Review Letters, 117, 267201 (2016)
3.Junfeng He*, Thomas R. Mion, Shang Gao, Gavin T. Myers, Masashi Arita, Kenya Shimada, G. D. Gu, Rui-Hua He*. “Angle-Resolved Photoemission with Circularly Polarized Light in the Nodal Mirror Plane of Underdoped Bi2Sr2CaCu2O8+δ Superconductor” Applied Physics Letters 109, 182601 (2016)
4.Junfeng He#, Padraic Shafer#, Thomas R. Mion#, Vu Thanh Tra, Qing He, J. Kong, Y.-D. Chuang, W. L. Yang, M. J. Graf, J.-Y. Lin, Y.-H. Chu, E. Arenholz, Rui-hua He*. “Observation of a Three-Dimensional Quasi-Long-Range Electronic Supermodulation in YBa2Cu3O7-x /La0.7Ca0.3MnO3 Heterostructures” Nature Communications 7, 10852 (2016)
5.Junfeng He#, T. Hogan#, Thomas R. Mion, H. Hafiz, Y. He, J. D. Denlinger, S-K. Mo, C. Dhital, X. Chen, Qisen Lin, Y. Zhang, M. Hashimoto, H. Pan, D. H. Lu, M. Arita, K. Shimada, R. S. Markiewicz, Z. Wang, K. Kempa, M. J. Naughton, A. Bansil, S. D. Wilson, Rui-Hua He*. “Spectroscopic Evidence for Negative Electronic Compressibility in a Quasi-Three-Dimensional Spin-Orbit Correlated Metal” Nature Materials 14, 577-582 (2015)
6.Junfeng He*#, H. Hafiz#, Thomas R. Mion, T. Hogan, C. Dhital, X. Chen, Qisen Lin, M. Hashimoto, D. H. Lu, Y. Zhang, R. S. Markiewicz, A. Bansil*, S. D. Wilson, Rui-hua He*. “Fermi Arcs vs. Fermi Pockets in Electron-Doped Perovskite Iridates” Scientific Reports 5, 8533 (2015)
7.Junfeng He#, Xu Liu#, Wenhao Zhang#, Lin Zhao#, Defa Liu, Shaolong He, Daixiang Mou, Fangsen Li, Chenjia Tang, Zhi Li, Lili Wang, Yingying Peng, Yan Liu, Chaoyu Chen, Li Yu, Guodong Liu,  Xiaoli Dong, Jun Zhang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Xi Chen, Xucun Ma*, Qikun Xue*, X. J. Zhou*. “Electronic Evidence of an Insulator-Superconductor Crossover in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films” PNAS 111, 18501-18506 (2014)
8.Junfeng He, Wentao Zhang, Jin Mo Bok, Daixiang Mou, Lin Zhao, Yingying Peng, Shaolong He, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, J. S. Wen, Z. J. Xu, G. D. Gu, Xiaoyang Wang, Qinjun Peng, Zhimin Wang, Shenjin Zhang, Feng Yang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, H.-Y. Choi, C. M. Varma, X. J. Zhou*. “Coexistence of Two Sharp-Mode Couplings and Their Unusual Momentum Dependence in the Superconducting State of Bi2Sr2CaCu2O8+δ Revealed by Laser-Based Angle-Resolved Photoemission” Physical Review Letters 111, 107005 (2013)
9.Shaolong He #, Junfeng He #, Wenhao Zhang #, Lin Zhao #, Defa Liu, Xu Liu, Daixiang Mou, Yun-Bo Ou, Qing-Yan Wang, Zhi Li, Lili Wang, Yingying Peng, Yan Liu, Chaoyu Chen, Li Yu, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Xi Chen, Xucun Ma*, Qikun Xue*, X. J. Zhou*. “Phase Diagram and Electronic Indication of High-Temperature Superconductivity at 65K in Single-Layer FeSe Films”  Nature Materials 12, 605-610 (2013)
10.Xu Liu#, Defa Liu#, Wenhao Zhang#, Junfeng He#, Lin Zhao, Shaolong He, Daixiang Mou, Fangsen Li, Chenjia Tang, Zhi Li, Lili Wang, Yingying Peng, Yan Liu, Chaoyu Chen, Li Yu, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Xi Chen, Xucun Ma*, Qikun Xue*, X. J. Zhou*. “Dichotomy of the Electronic Structure and Superconductivity between Single-Layer and Double-Layer FeSe/SrTiO3 Films” Nature Communications 5, 5047 (2014) 
11.Defa Liu #, Wenhao Zhang #, Daixiang Mou #, Junfeng He #, Yun-Bo Ou, Qing-Yan Wang, Zhi Li, Lili Wang, Lin Zhao, Shaolong He, Yingying Peng, Xu Liu, Chaoyu Chen, Li Yu, Guodong Liu, Xiaoli Dong, Jun Zhang, Chuangtian Chen, Zuyan Xu, Jiangping Hu, Xi Chen, Xucun Ma, Qikun Xue*, X. J. Zhou*. “Electronic Origin of High-Temperature Superconductivity in Single-Layer FeSe Superconductor” Nature Communications 3, 931 (2012)Last updated: Jan. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map