Name:Hualing Zeng
Address:Jinzhai Road 96, University of Science and 

Technology of China, Hefei, China 
Tel:0551-63600052 (O)
E-mail:hlzeng@ustc.edu.cn
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2002/09 – 2006/07University of Science and Technology of China, Bachelor in Physics
2006/09 – 2008/08The University of Hong Kong, MPhil in Condensed Matter Physics
2008/09 – 2011/09The University of Hong Kong, PhD in Condensed Matter Physics
2011/10 – 2013/10The University of Hong Kong, Postdoctoral Fellow
2013/11 – 2015/11The Chinese University of Hong Kong, Research Assistant Professor in Physics department
2015/12 – nowUniversity of Science and Technology of China, Professor in Hefei National Laboratory for Physical Science at the Microscale
RESEARCH INTERESTS
1.Electronic structure and exotic quantum states in low-dimensional materials
2.Optical and transport properties of novel two-dimensional semiconductors
3.Diamond quantum sensing with the optical magnetic resonance (ODMR) of NV centers
4.Nano-optics
SELECTED PUBLICATIONS (# equal contribution, * correspondance)
1.Peng Wang#, Yafei Ren#, Fangdong Tang, Peipei Wang, Tao Hou, Hualing Zeng*, Liyuan Zhang*, and Zhenhua Qiao*
Approaching three-dimensional quantum Hall effect in bulk HfTe5
Physical Review B (Rapid), in press, 2020.
2.Huihui Liu#, Yue Li#, Miaomiao Xiang, Hualing Zeng* and Xiang Shao*
Single-Layered MoS2 Directly Grown on Rutile TiO2(110) for Enhanced Interfacial Charge Transfer
ACS Nano, 135, 6083-6089, 2019.
3.Yue Li, Ming Gong, Hualing Zeng*
Atomically thin α-In2Se3: an emergent room temperature two-dimensional ferroelectric semiconductor
J. Semicond., 40(6), 061002, 2019. (invited review)
4.Siyuan Wan#, Yue Li#, Wei Li, Xiaoyu Mao, Chen Wang, Chen Chen, Jiyu Dong, Anmin Nie, Jianyong Xiang*, Zhongyuan Liu, Wenguang Zhu, Hualing Zeng*
Non-volatile ferroelectric memory effect in ultrathin α-In2Se3
Advanced Functional Materials, 29, 1808606, 2019.
5.Wanpei Hu, Weiran Zhou, Xunyong Lei, Pengcheng Zhou, Mengmeng Zhang, Tao Chen, Hualing Zeng, Jun Zhu, Songyuan Dai, Shihe Yang*, Shangfeng Yang*
Low-temperature in situ amino functionalization of TiO2 nanoparticles sharpens electron management achieving over 21% efficient planar perovskite solar cells
Advanced Materials, 1806095, 2019
6.Siyuan Wan, Yue Li, Wei Li, Xiaoyu Mao, Wenguang Zhu* and Hualing Zeng*
Room-temperature ferroelectricity and a switchable diode effect in two-dimensional α-In2Se3 thin layers
Nanoscale ,10, 14885-14892, 2018
7.Ning Wang#, Gangqin Liu#, Wenghang Leong#, Hualing Zeng#, Xi Feng, Sihong Li, Florian Dolde, Helmut Fedder, Jorg Wrachtrup, Xiaodong Cui, Sen Yang, Quan Li* and Renbao Liu*
Magnetic criticality enhanced hybrid nanodiamond-thermometer under ambient conditions
Physical Review X, 8, 011042, 2018
8.Hualing Zeng and Xiaodong Cui
The valleytronics of novel 2-dimension semiconductors
Physics, 45(8),505-509, 2016 (invited review)
9.Hualing Zeng and Xiaodong Cui
An optical spectroscopic study on two-dimensional group-VI transition metal dichalcogenides
Chemical Society Reviews, 44, 2629-2642, 2015
10.Bairen Zhu, Hualing Zeng*, Junfeng Dai, Zhirui Gong, and Xiaodong Cui*
Anomalously robust valley polarization and valley coherence in bilayer WS2
PNAS, 111(32), 11606-11611,2014
11.Bairen Zhu, Hualing Zeng, Junfeng Dai and Xiaodong Cui*
The study of spin-valley coupling in atomically thin group VI transition metal dichalcogenides
Advanced Materials, 26, 5504-5507, 2014
12.Hualing Zeng, Gui-bin Liu, Junfeng Dai, Yajun Yan, Bairen Zhu, Ruicong He, Lu Xie, Sijie Xu, Xianhui Chen, Wang Yao*, and Xiaodong Cui*
Optical signature of symmetry variations and spin-valley coupling in atomically thin tungsten dichalcogenides
Scientific Reports, 3, 1608, 2013
13.Hualing Zeng, Bairen Zhu, Kai Liu, Jiahe Fan, Xiaodong Cui*, Qingming Zhang*
Low-frequency Raman modes and electronic excitations in atomically thin MoS2 Films
Physical Review B (Rapid), 86, 241301(R), 2012
14.Hualing Zeng, Junfeng Dai, Wang Yao, Di Xiao, and Xiaodong Cui*
Valley polarization in MoS2 monolayers by optical pumping
Nature Nanotechnology 7, 490, 2012
15.Chenli Liu, Xiongfei Fu, Lizhong Liu, Xiaojing Ren, Carlos K.L. Chau, Sihong Li, Xiang Lu, Hualing Zeng, Guanhua Chen, Lei-han Tang, Peter Lenz, Xiaodong Cui, Wei Huang*, Terence Hwa*, Jian-Dong Huang*
Sequential establishment of stripe patterns in an expanding cell population
Science 334(6053), 238-241,2011
16.Hualing Zeng, Hongbo Zhao, Fuchun Zhang, Xiaodong Cui
Observation of exciton-phonon sideband in individual metallic single-walled carbon nanotubes
Physical Review Letter 102, 136406, 2009

Last updated: Apr. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map