CHEN Kai, Professor, Hundred Talents ProgramQuantum Optics and Quantum Information
 Name: Kai Chen (陈凯)
Born:  Shanxi Province, P. R. China
Address:Department of Modern Physics, University of Science and Technology of China, 230026 Hefei, P.R. China
Tel:0086-551-63607951
Fax:0086-551-63606493
E-mail:
Homepage:
 
kaichen@ustc.edu.cn
http://quantum.ustc.edu.cn/
http://staff.ustc.edu.cn/~kaichen/
 
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
1993-1997B.A. in Physics, Department of Physics, Northwest University (Xi'an, P.R. China)
1997-2001Ph.D. in Theoretical Physics, Thesis Advisor: Prof. Bo-Yu Hou, Institute of Modern Physics, Northwest University (Xi'an, P.R. China)
July 2001-June 2003Postdoctoral fellow
Mentors: Prof. Ling-An Wu and Prof. Guo-Zhen Yang
Laboratory of Optics Physics, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences
(Beijing, P.R. China)
Sep. 2003-Aug. 2004Postdoctoral fellow
Mentor: Prof. Hoi-Kwong Lo
Center for Quantum Information and Quantum Control
Department of Physics, University of Toronto
(Toronto, Canada)
Sep. 2004-April 2006Alexander von Humboldt research fellow
Mentor: Prof. Sergio Albeverio
Institute of Applied Mathematics, University of Bonn
(Bonn, Germany)
May 2006-April 2008Postdoctoral fellow and Marie-Curie research fellow
Mentor: Prof. Jian-Wei Pan
Institute of Physics, University of Heidelberg
(Heidelberg, Germany)
May 2008-PresentProfessor
Recipients of the "Hundred Talents Program" of Chinese Acadmy of Sciences
University of Science and Technology of China
(Hefei, China)
 
RESEARCH INTERESTS
1)Quantum communication and quantum cryptography
2)Characterizations of quantum entanglement, nonlocality and associated applications
3)Quantum information theory and foundation of quantum physics
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1)Direct and full-scale experimental verifications towards ground–satellite quantum key distribution
Nature Photonics,7 (2013) 387–393,
Jian-Yu Wang, Bin Yang, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Qi Shen, Xiao-Fang Hu, Jin-Cai Wu, Shi-Ji Yang, Hao Jiang, Yan-Lin Tang, Bo Zhong, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yi-Hua Hu, Yong-Mei Huang, Bo Qi, Ji-Gang Ren, Ge-Sheng Pan, Juan Yin, Jian-Jun Jia, Yu-Ao Chen, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng & Jian-Wei Pan
2)Experimental Demonstration of Counterfactual Quantum Communication,
Phys. Rev. Lett.,109 (2012) 030501,
Yang Liu, Lei Ju, Xiao-Lei Liang, Shi-Biao Tang, Guo-Liang Shen Tu, Lei Zhou, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen, Teng-Yun Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan
3)Metropolitan all-pass and inter-cityquantum communication network
Optics Express,18 (2010) 27217-27225,
Teng-Yun Chen, Jian Wang, Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yang Liu,Xiao Jiang, Yuan Wang, Xu Wan, Wen-Qi Cai,Lei Ju, Luo-Kan Chen, Liu-Jun Wang, Yuan Gao, Kai Chen,Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan
4)Verifying Genuine High-Order Entanglement,
Phys. Rev. Lett.,105 (2010) 210504,
Che-Ming Li, Kai Chen, Andreas Reingruber, Yueh-Nan Chen, and Jian-Wei Pan
5)Experimental Demonstration of a Heralded Entanglement Source
Nature Photonics,4 (2010) 549-552,
Claudia Wagenknecht, Che-Ming Li, Andreas Reingruber, Xiao-Hui Bao, Alexander Goebel, Yu-Ao Chen, Qiang Zhang, Kai Chen, and Jian-Wei Pan
6)Experimental Free-Space Quantum Teleportation
Nature Photonics,4 (2010) 376-381,
Xian-Min Jin, Ji-Gang Ren, Bin Yang, Zhen-Huan Yi, Fei Zhou, Xiao-Fan Xu, Shao-Kai Wang, Dong Yang, Yuan-Feng Hu, Shuo Jiang, Tao Yang, Hao Yin,Kai Chen, Cheng-Zhi Peng and Jian-Wei Pan
7)Decoy-state quantum key distribution with polarized photons over 200 km
Optics Express,18 (2010) 8587-8594,
Yang Liu, Teng-Yun Chen, Jian Wang,Wen-Qi Cai, XuWan, Luo-Kan Chen, Jin-Hong Wang, Shu-Bin Liu, Hao Liang, Lin Yang, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan
8)Field test of a practical secure communication network withdecoy-state quantum cryptography,
Optics Express,17 (2009) 6540-6549,
Teng-Yun Chen, Hao Liang, Yang Liu, Wen-Qi Cai, Lei Ju, Wei-Yue Liu, Jian Wang, Hao Yin, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan
9)Multistage Entanglement Swapping
Phys. Rev. Lett.,101 (2008) 080403,
Alexander Goebel, Claudia Wagenknecht, Qiang Zhang, Yu-Ao Chen, Kai Chen, Jörg Schmiedmayer, and Jian-Wei Pan
10)Entanglement of formation and concurrence for mixed states
Front. Comput. Sci. China,2(2008) 114–128,
Xiuhong Gao, Albeverio Sergio, Kai Chen, Shaoming Fei, Xianqing Li-Jost
11)Experimental Realization of One-Way Quantum Computing with Two-Photon Four-Qubit Cluster States,
Phys. Rev. Lett.,99 (2007) 120503,
Kai Chen,Che-Ming Li,Qiang Zhang,Yu-Ao Chen,Alexander Goebel,Shuai Chen, Alois Mair and Jian-Wei Pan
12)Multi-partite quantum cryptographic protocols with noisy GHZ states,
Quantum Information & Computation,99 (2007) 689-715,
Kai Chen and Hoi-Kwong Lo
13)Two-Setting Bell Inequalities for Many Qubits,
Phys. Rev. A,74(2006) 050101(R),
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei
14)Concurrence-based entanglement measure for Werner States,
Reports on Mathematical Physics, 58 (2006) 325-334,
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei
15)Entanglement of Formation of Bipartite Quantum States,
Phys. Rev. Lett.,95 (2005) 210501,
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei
16)Concurrence of Arbitrary Dimensional Bipartite Quantum States,
Phys. Rev. Lett.,95 (2005) 040504,
Kai Chen, Sergio Albeverio, and Shao-Ming Fei
17)Decoy State Quantum Key Distribution,
Phys. Rev. Lett.,94 (2005) 230504,
Hoi-Kwong Lo, Xiongfeng Ma and Kai Chen
18)A matrix realignment method for recognizing entanglement,
Quantum Information & Computation, 3 (2003) 193-202,
Kai Chen and Ling-An WuLast updated: Jan. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map