CHEN Tengyun, Associate Research FellowQuantum Optics and Quantum Information
Name: CHEN Tengyun(陈腾云)


Address:Hefei National Laboratory for Physical Sciences at Microscale and Department of Modern Physics
University of Science and Technology of China
Hefei, Anhui, 230026, PR China
Tel:86-551-63600010
Fax:86-551-63606493
E-mail:tychen@ustc.edu.cn
 
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2001–2006Ph.D. in Applied Physics,Department of Modern Physics,University of Science and Technology of China
1997–2001B.Sc. in Physical Electronics,Department of Modern Physics,University of Science and Technology of China
 
RESEARCH INTERESTS
1)Quantum crpytography
 
CURRENT RESEARCH PROJECTS
 
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1)T.Y. Chen, J. Zhang, J.C. Boileau, X.M. Jin, B. Yang, Q. Zhang, T. Yang, R. Laflamme and J.W. Pan Experimental Quantum Communication without a Shared Reference Frame.Phys. Rev. Lett., 96 (2006) 150504.
2)T. yang, Q. zhang, T.Y. Chen, S. Lu, J. Yin and J.W. Pan,Experimental synchronization of independent entangled photon sources.Phys. Rev. Lett., 96 (2005) 110501.
3)Q. Zhang, J. Yin, T.Y. Chen, S. Lu, J. Zhang, X.Q. Li, T. Yang, X.B. Wang and Jian-Wei Pan, Experimental fault-tolerant quantum cryptography in a decoherence-free subspace,Phys. Rev. A, 73 (2006) 020301.
4)Jun Zhang, Xiao-Hui Bao, Teng-Yun Chen, Tao Yang, Adán Cabello, and Jian-Wei Pan,Experimental quantum “Guess my Number” protocol using multiphoton entanglement.Phys. Rev. A, 75 (2007) 022302.
5)Xiao-Hui Bao, Teng-Yun Chen, Qiang Zhang, Jian Yang, Han Zhang, Tao Yang, and Jian-Wei Pan ,Optical Nondestructive Controlled-NOT Gate without Using Entangled Photons . Phys. Rev. Lett. 98, 170502 (2007).
6)Teng-Yun Chen, Hao Liang, Yang Liu, Wen-Qi Cai, Lei Ju, Wei-Yue Liu, Jian Wang, Hao Yin, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, Cheng-Zhi Peng, and Jian-Wei Pan, Field test of a practical secure communication network with decoy state quantum cryptography, OPTICS EXPRESS 6540 Vol. 17, No. 8 (2009).
7)Yang Liu; Teng-Yun Chen; Jian Wang; Wen-Qi Cai; Xu Wan; Luo-Kan Chen; Jin-Hong Wang; Liu, Shu-Bin; Hao Liang; Lin Yang; Cheng-Zhi Peng; Kai Chen; Zeng-Bing Chen;Jian-Wei, Pan, Decoy-state quantum key distribution with polarized photons over 200 km, OPTICS EXPRESS 8587 Vol. 18, No. 8 (2010).
8)Teng-Yun Chen; Jian Wang; Hao Liang; Wei-Yue Liu; Yang Liu; Xiao Jiang; Yuan Wang; Xu Wan; Wei-Qi Cai; Lei Ju; Luo-Kan Chen; Liu-Jun Wang; Yuan Gao; Kai Chen; Cheng-Zhi Peng; Zeng-Bing Chen; Jian-Wei Pan, Metropolitan all-pass and inter-city quantum communication network,OPTICS EXPRESS 27217 Vol. 18, No. 26 (2010)
9)Yang Liu, Lei Ju, Xiao-Lei Liang, Shi-Biao Tang, Guo-Liang Shen Tu, Lei Zhou, Cheng-Zhi Peng, Kai Chen, *Teng-Yun Chen, Zeng-Bing Chen, and Jian-Wei Pan, Experimental Demonstration of Counterfactual Quantum Communication, Phys. Rev. Lett. 109, 030501 (2012)
10)Hong-Fei Zhang, Jian Wang, Ke Cui, Chun-Li Luo, Sheng-Zhao Lin, Lei Zhou, Hao Liang, Teng-Yun Chen, Kai Chen, Jian-Wei Pan, A Real-Time QKD System Based on FPGA, Journal of Lightwave Technology, Volume: 30 , Issue: 20, Page(s): 3226 – 3234(2012).
11)Ke Cui, Jian Wang, Hong-fei Zhang, Chun-li Luo, Ge Jin, Teng-yun Chen,A Real-Time Design Based on FPGA for Expeditious Error Reconciliation in QKD System, IEEE transactions on Information Forensics and Security, Vol. 8, Issue 1, pp. 184-190 (2013).
12)Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Xiongfeng Ma, Chi-Hang Fred Fung, Yang Liu, Hai-Lin Yong, Teng-Yun Chen, Cheng-Zhi Peng, Zeng-Bing Chen, Jian-Wei Pan,Source attack of decoy-state quantum key distribution using phase information, Phys. Rev. A 88, 022308 (2013).
13)Yang Liu, Teng-Yun Chen, Liu-Jun Wang, Hao Liang, Guo-Liang Shentu, Jian Wang, Ke Cui, Hua-Lei Yin, Nai-Le Liu, Li Li, Xiongfeng Ma, Jason S. Pelc, M. M. Fejer, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan, Experimental Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution, Phys. Rev. Lett. 111, 130502 (2013).
14)Yang Liu, Yuan Cao, Marcos Curty, Sheng-Kai Liao, Jian Wang, Ke Cui, Yu-Huai Li, Ze-Hong Lin, Qi-Chao Sun, Dong-Dong Li, Hong-Fei Zhang, Yong Zhao, Teng-Yun Chen, Cheng-Zhi Peng, Qiang Zhang, Adán Cabello, and Jian-Wei Pan, Experimental Unconditionally Secure Bit Commitment, Phys. Rev. Lett. 112, 010504(2014).
15)SiJing Chen, DengKuan Liu, LiXing You, YongLiang Wang, LongQing Qiu, XiaoMing Xie, MianHeng Jiang, TengYun Chen, Yang Liu, Shigehito Miki, Zhen Wang, Superconducting nanowire single-photon detection system and demonstration in quantum key distribution, Chinese Science Bulletin, April 2013, Volume 58, Issue 10, pp 1145-1149.
16)Jian Wang, Ke Cui, ChunLi Luo, HongFei Zhang, Lei Zhou, TengYun Chen, Hao Liang, Ge Jin, Design of a high-repetition rate photon source in a quantum key distribution system, Science China Information Sciences, September 2013, Volume 56, Issue 9, pp 1-7.
17)Ke Cui, Jian Wang, Hong-fei Zhang, Sheng-zhao Lin, Dong-xu Yang, Teng-yun Chen, An authentication scheme with high throughput based on FPGA for a practical QKD system, Optik - International Journal for Light and Electron Optics, Volume 126, Issue 23, December 2015, Pages 4747–4750.
18)Liu-Jun Wang, Luo-Kan Chen, Lei Ju, Mu-Lan Xu, Yong Zhao, Kai Chen, Zeng-Bing Chen, Teng-Yun Chen, and Jian-Wei Pan, Experimental multiplexing of quantum key distribution with classical optical communication, Applied Physics Letters 106, 081108 (2015).
19)Yao Fu, Hua-Lei Yin, Teng-Yun Chen, and Zeng-Bing Chen, Long-Distance Measurement-Device-Independent Multiparty Quantum Communication, Phys. Rev. Lett. 114, 090501(2015).
20)Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Si-Jing Chen, Yang Liu, Wei-Jun Zhang, Xiao Jiang, Lu Zhang, Jian Wang, Li-Xing You, Jian-Yu Guan, Dong-Xu Yang, Zhen Wang, Hao Liang, Zhen Zhang, Nan Zhou, Xiongfeng Ma, Teng-Yun Chen, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan, Field Test of Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution, IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM ELECTRONICS, VOL. 21, NO. 1, JANUARY/FEBRUARY 2015.
21)Yan-Lin Tang, Hua-Lei Yin, Qi Zhao, Hui Liu, Xiang-Xiang Sun, Ming-Qi Huang, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Lu Zhang, Li-Xing You, Zhen Wang, Yang Liu, Chao-Yang Lu, Xiao Jiang, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Teng-Yun Chen, and Jian-Wei Pan, Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution over Untrustful Metropolitan Network, Phys Rev X.6.011024(2016).
22)Jian-Yu Guan, Feihu Xu, Hua-Lei Yin, Yuan Li, Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Xiao-Yan Yang, Li Li, Li-Xing You, Teng-Yun Chen, Zhen Wang, Qiang Zhang, and Jian-Wei Pan, Observation of Quantum Fingerprinting Beating the Classical Limit, Phys. Rev. Lett. 116, 240502(2016).
23)Qi-Chao Sun,Ya-Li Mao,   Si-Jing Chen,Wei Zhang,   Yang-Fan Jiang,   Yan-Bao Zhang,   Wei-Jun Zhang,   Shigehito Miki,    Taro Yamashita,   Hirotaka Terai,    Xiao Jiang,  Teng-Yun Chen,   Li-Xing You,  Xian-Feng Chen,   Zhen Wang,    Jing-Yun Fan,Qiang Zhang & Jian-Wei Pan, Quantum teleportation with independent sources and prior entanglement distribution over a network, Nature Photonics 10, 671–675 (2016).
24)Hua-Lei Yin, Teng-Yun Chen, Zong-Wen Yu, Hui Liu, Li-Xing You, Yi-Heng Zhou, Si-Jing Chen, Yingqiu Mao, Ming-Qi Huang, Wei-Jun Zhang, Hao Chen, Ming Jun Li, Daniel Nolan, Fei Zhou, Xiao Jiang, Zhen Wang, Qiang Zhang, Xiang-Bin Wang, and Jian-Wei Pan, Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution Over a 404 km Optical Fiber, Phys Rev Lett.117.190501(2016).


Last updated: Aug. 2019   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map