Name: PENG Chengzhi(彭承志)
Born: Oct. 1976
Address:Shanghai Branch, 99 Xiupu Road, 201315, Shanghai
Tel:021-68121045
Fax:021-68121064
E-mail:pcz@ustc.edu.cn
 
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
 Since 2009Professor for experimental physics
University of Science and Technology of China (USTC)
 2007-2009Assistant Professor
Tsinghua University
 2005-2007Postdoctoral researcher at Tsinghua University
 1999-2005Graduate student at Dept. of Mod. Phys., USTC
Ph.D.,Received on January 2005
 1993-1998Undergraduate student at Dept. of Mod. Phys., USTC
B.Sc., Received on July 1998
 
RESEARCH INTERESTS
1)Fundamental tests of the law of quantum mechanics with linear optics
2)Entanglement based quantum communication
3)Practical decoy state quantum key distribution
 
CURRENT RESEARCH PROJECTS
1)Quatum Science Satellite
2)Bell test with human's free choice
3)Long distance quantum key distribution at daylight
4)National Quantum Communication Backbone
5)Global quantum communication network
 
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
1)Jian-Yu Wang, Bin Yang, Sheng-Kai Liao, Liang Zhang, Qi Shen, Xiao-Fang Hu, Jin-Cai Wu, Shi-Ji Yang, Hao Jiang, Yan-Lin Tang, Bo Zhong,Hao Liang, Wei-Yue Liu, Yi-Hua Hu, Yong-Mei Huang, Bo Qi, Ji-Gang Ren, Ge-Sheng Pan, Juan Yin, Jian-Jun Jia, Yu-Ao Chen, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng*, and Jian-Wei Pan, Direct and full-scale experimentalverifications towards ground-satellitequantum key distribution, Nature Photonics, 7 387 (2013)
2)Juan Yin, Ji-Gang Ren, He Lu, Yuan Cao, Hai-Lin Yong, Yu-Ping Wu, Chang Liu, Sheng-Kai Liao, Fei Zhou, Yan Jiang, Xin-Dong Cai, Ping Xu, Ge-Sheng Pan, Jian-Jun Jia, Yong-Mei Huang, Hao Yin, Jian-Yu Wang, Yu-Ao Chen, Cheng-Zhi Peng*, Jian-Wei Pan, Quantum teleportation and entanglement distribution over 100-kilometre free-space channels, Nature, 488 185 (2012)
3)Xian-MinJin, Ji-Gang Ren, Bin Yang, Zhen-Huan Yi, Fei Zhou, Xiao-Fan Xu, Shao-Kai Wang, Dong Yang, Yuan-Feng Hu, Shuo Jiang, Tao Yang, Hao Yin, Kai Chen, Cheng-Zhi Peng*, and Jian-Wei Pan,Experimental free-space quantum teleportation, Nature Photonics,4376-381 (2010)
4)Cheng-Zhi Peng, Jun Zhang, Dong Yang, Wei-Bo Gao, Huai-Xin Ma, Hao Yin, He-Ping Zeng, Tao Yang, Xiang-Bin Wang, and Jian-Wei Pan,Experimental long-distance decoy-state quantum key distribution based on polarization encoding, Phys. Rev. Lett.98010505 (2007)
5)Cheng-Zhi Peng, Tao Yang, Xiao-HuiBao, Jun Zhang, Xian-MinJin, Fa-Yong Feng, Bin Yang, Jian Yang, Juan Yin, Qiang Zhang, Nan Li, Bao-Li Tian, and Jian-Wei Pan, Experimental free-space distribution of entangled photon pairs over 13 km: Towards satellite-based global quantum communication, Phys. Rev. Lett.94, 150501 (2005).


Last updated: Apr. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map