Name:Feihu Xu (徐飞虎)
Address:Hefei National Laboratory for Physical

Sciences at the Microscale, University of

Science and Technology of China, Hefei,

Anhui, 230026, P. R. China
Tel:86-18616596555
E-mail:feihuxu@ustc.edu.cn
Web:https://sites.google.com/site/tigerfeihuxu
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2005 - 2009B.S., University of Science and Technology of China
2009 - 2014Ph.D., University of Toronto, Canada
2015 - 2017Postdoctoral Fellow, Massachusetts Institute of Technology, USA
2017 - NowProfessor, University of Science and Technology of China
RESEARCH INTERESTS
1.Single-Photon Imaging
2.Quantum Machine Learning
3.Quantum Communication
4.Quantum Information Processing
SELECTED HONOURS AND AWARDS
1.35 Innovators Under 35 of China 2019. MIT Technology Review
2.Shanghai Thousand Talent Program 2019
3.National Young Thousand Talent of China 2017
4.NSERC Postdoctoral Fellowship 2016 (ranking No.1 out of over 100 applicants)
5.Outstanding Dissertation Award 2015, Overseas Chinese Physicists Association
6.Best Paper Award, in QCrypt 2014
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS
(* indicates corresponding author/principal investigator)                
1.Feihu Xu, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Hoi-Kwong Lo, Jian-Wei Pan, “Quantum cryptography with realistic devices”, invited review commissioned by Review of Modern Physics [preprint arXiv:1903.09051] (2019).
2.Zheng-Da Li, Rui Zhang, Xu-Fei Yin, Li-Zheng Liu, Yi Hu, Yu-Qiang Fang, Yue- Yang Fei, Xiao Jiang, Jun Zhang, Feihu Xu*, Yu-Ao Chen*, Jian-Wei Pan* “Experimental quantum repeater without quantum memory”, Nature Photonics 13, 644 (2019). 
3.G. Zhang, J. Y. Haw, H. Cai, Feihu Xu*, S.M. Assad, J.F. Fitzsimons, X. Zhou, Y. Zhang, S. Yu, J. Wu, W. Ser, L. C. Kwek*, A.-Q. Liu* “An integrated silicon photonic chip platform for continuous-variable quantum key distribution” Nature Photonics 13, 839 (2019).
4.Kejin Wei, Nora Tischler, Si-Ran Zhao, Yu-Huai Li, Juan Miguel Arrazola, Yang Liu, Weijun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Yu-Ao Chen, Barry C. Sanders, Qiang Zhang, Geoff J. Pryde, Feihu Xu*, Jian-Wei Pan, “Experimental Quantum Switching for Exponentially Superior Quantum Communication Complexity”, Physical Review Letters 122, 120504 (2019). 
5.Hui Liu, Wenyuan Wang, Kejin Wei, Xiao-Tian Fang, Li Li, Nai-Le Liu, Hao Liang, Si-Jie Zhang, Weijun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Hoi-Kwong Lo, Teng-Yun Chen, Feihu Xu*, Jian-Wei Pan, “Experimental demonstration of high-rate measurement-device-independent quantum key distribution over asymmetric channels”, Physical Review Letters 122, 160501 (2019).
6.Yang-Fan Jiang, Kejin Wei, Liang Huang, Ke Xu, Qi-Chao Sun, Yu-Zhe Zhang, Weijun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Hoi-Kwong Lo*, Feihu Xu*, Qiang Zhang*, Jian- Wei Pan*, “Remote blind state preparation with weak coherent pulses in the field”, Physical Review Letters 123, 100503 (2019).
7.Wenyuan Wang, Feihu Xu*, Hoi-Kwong Lo*, “Asymmetric Protocols for Scalable High- Rate Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution Networks”, Physical Review X 9, 041012 (2019).
8.Dongeek Shin*, Feihu Xu*, Dheera Venkatraman, Rudi Lussana, Federica Villa, Franco Zappa, Vivek Goyal, Franco Wong, Jeffrey Shapiro, “Photon-efficient imaging with a single-photon camera”, Nature Communications 7, 12046 (2016).
9.Feihu Xu*, Jeffrey H. Shapiro, and Franco N.C. Wong. Experimental fast quantum random number generation using high-dimensional entanglement with entropy monitoring. Optica 3, 1266 (2016).
10.Jian-Yu Guan*, Feihu Xu*, Hua-Lei Yin, Yuan Li,Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Xiao-Yan Yang, Li Li, Li-Xing You, Teng-Yun Chen, Zhen Wang, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan, “Observation of quantum fingerprinting beating the classical limit”, Physical Review Letters 116, 240502 (2016).
11.Feihu Xu, Marcos Curty, Bing Qi, Li Qian, Hoi-Kwong Lo, “Discrete and continuous variables for measurement-device-independent quantum cryptography”, Nature Photonics 9, 772 (2015).
12.Feihu Xu, Juan Miguel Arrazola, Kejin Wei, Wenyuan Wang, Pablo Palacios-Avila, Chen Feng, Shihan Sajeed, Norbert Lutkenhaus, Hoi-Kwong Lo, “Experimental quantum fingerprinting with weak coherent pulses”, Nature Communications 6, 8735 (2015).
13.Marcos Curty*, Feihu Xu*, Wei Cui, Charles Ci Wen Lim, Kiyoshi Tamaki, Hoi-Kwong Lo, “Finite-key analysis for measurement-device-independent quantum key distribution”, Nature Communications 5, 3732, (2014).
14.Feihu Xu, He Xu, Hoi-Kwong Lo. Protocol choice and parameter optimization in decoy-state measurement-device-independent quantum key distribution. Physical Review A 89, 052333 (2014).
15.Feihu Xu, Bing Qi, Xiongfeng Ma, He Xu, Haoxuan Zheng, Hoi-Kwong Lo. Ultrafast quantum random number generation based on quantum phase fluctuations. Optics Express 20, 12366 (2012).
16.Feihu Xu, Bing Qi, Hoi-Kwong Lo, Experimental demonstration of phase-remapping attack in a practical quantum key distribution system, New Journal of Physics, 12, 113026 (2010).
17.Feihu Xu, Measurement-device-independent quantum communication with an untrusted source”, Physical Review A 92, 012333, (2015).
18.Feihu Xu, Marcos Curty, Bing Qi, Hoi-Kwong Lo, Practical aspects of measurement-device-independent quantum key distribution, New Journal of Physics 15, 113007 (2013).
19.Feihu Xu, Kejin Wei, Shihan Sajeed, Sarah Kaiser, Shihai Sun, Zhiyuan Tang, Li Qian, Vadim Makarov, Hoi-Kwong Lo, Experimental quantum key distribution with source flaws, Physical Review A 92, 032305, (2015).
20.Feihu Xu, Gal Shulkind, Christos Thrampoulidis, Jeffrey Shapiro, Antonio Torralba, Franco Wong, Gregory Wornell, Revealing hidden scenes by photon-efficient occlusion-based opportunistic active imaging, Optics Express 26, 9945 (2018).

Last updated: Jan. 2020   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map