Name:XU Feihu(徐飞虎)
Address:Hefei National Laboratory for Physical

Sciences at the Microscale, University of

Science and Technology of China, Hefei,

Anhui, 230026, P. R. China
Tel:86-18616596555
E-mail:feihuxu@ustc.edu.cn
Web:https://sites.google.com/site/tigerfeihuxu
EDUCATION AND RESEARCH EXPERIENCE
2005-2009B.S., University of Science and Technology of China
2009-2014Ph.D., University of Toronto, Canada
2015-2017Postdoctoral Fellow, Massachusetts Institute of Technology, USA
2017-Professor, University of Science and Technology of China
RESEARCH INTERESTS
1.Single-Photon Imaging
2.Quantum Imaging
3.Quantum Communication
4.Quantum Cryptography
5.Quantum Information
REPRESENTATIVE PUBLICATIONS

(* indicates equal contribution; full publication list can be seen here)                
1.Feihu Xu, Xiongfeng Ma, Qiang Zhang, Hoi-Kwong Lo, Jian-Wei Pan, “Quantum cryptography with realistic devices”, under review in Review of Modern Physics (2019).
2.Zheng-Da Li, Rui Zhang, Xu-Fei Yin, Li-Zheng Liu, Yi Hu, Yu-Qiang Fang, Yue- Yang Fei, Xiao Jiang, Jun Zhang, Feihu Xu*, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan “Experimental quantum repeater without quantum memory”, Accepted by Nature Photonics (2019).
3.Kejin Wei, Nora Tischler, Si-Ran Zhao, Yu-Huai Li, Juan Miguel Arrazola, Yang Liu, Weijun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Yu-Ao Chen, Barry C. Sanders, Qiang Zhang, Geo J. Pryde, Feihu Xu*, Jian-Wei Pan, “Experimental Quantum Switching for Exponentially Superior Quantum Communication Complexity”, arXiv:1810.10238, Accepted by Physical Review Letters (2019).
4.Zheng-Ping Li, Yuan Cao, Xin Huang, Bin Wang, Yu-Huai Li, Chao Yu, Jun Zhang, Qiang Zhang, Cheng-Zhi Peng, Feihu Xu*, Jian-Wei Pan, “Active single-photon 3D imaging over 45 km”, under review in Nature Photonics (2019)
5.Hui Liu, Wenyuan Wang, Kejin Wei, Xiao-Tian Fang, Li Li, Nai-Le Liu, Hao Liang, Si-Jie Zhang, Weijun Zhang, Hao Li, Lixing You, Zhen Wang, Hoi-Kwong Lo, Teng-Yun Chen, Feihu Xu*, Jian-Wei Pan, “Experimental demonstration of high-rate measurement-device-independent quantum key distribution over asymmetric channels”,arXiv:1808.08584, under review in Physical Review Letters (2019).
6.Feihu Xu*, Christos Thrampoulidis, Gal Shulkind, FrancoWong, Jeffrey Shapiro, Greg W.Wornell “Revealing hidden scenes by occlusion-based opportunistic active imaging”, Optics express 26, 9945 (2018)
7.Kaneda, Fumihiro, Feihu Xu, Joseph Chapman, and Paul G. Kwiat. Quantum-memory-assisted multi-photon generation for efficient quantum information processing. Optica 4, 1034 (2017).
8.Dongeek Shin*, Feihu Xu*, Dheera Venkatraman, Rudi Lussana, Federica Villa, Franco Zappa, Vivek Goyal, Franco Wong, Jeffrey Shapiro, “Photon-efficient imaging with a single-photon camera”, Nature Communications 7, 12046 (2016)
9.Feihu Xu*, Jeffrey H. Shapiro, and Franco N.C. Wong. Experimental fast quantum random number generation using high-dimensional entanglement with entropy monitoring. Optica 3, 1266 (2016)
10.Jian-Yu Guan*, Feihu Xu*, Hua-Lei Yin, Yuan Li,Wei-Jun Zhang, Si-Jing Chen, Xiao-Yan Yang, Li Li, Li-Xing You, Teng-Yun Chen, Zhen Wang, Qiang Zhang, Jian-Wei Pan, “Observation of quantum fingerprinting beating the classical limit”, Physical Review Letters 116, 240502 (2016)
11.Feihu Xu*, Marcos Curty, Bing Qi, Li Qian, Hoi-Kwong Lo, “Discrete and continuous variables for measurement-device-independent quantum cryptography”, Nature Photonics 9, 772 (2015)
12.Feihu Xu, Juan Miguel Arrazola, Kejin Wei, Wenyuan Wang, Pablo Palacios-Avila, Chen Feng, Shihan Sajeed, Norbert Lutkenhaus, Hoi-Kwong Lo, “Experimental quantum fingerprinting with weak coherent pulses”, Nature Communications 6, 8735 (2015)
13.Feihu Xu*, Marcos Curty, Bing Qi, and Hoi-Kwong Lo. Measurement-device-independent quantum cryptography. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics (Invited Review) 21, 148 (2015)
14.Marcos Curty, Feihu Xu, Wei Cui, Charles Ci Wen Lim, Kiyoshi Tamaki, Hoi-Kwong Lo, “Finite-key analysis for measurement-device-independent quantum key distribution”, Nature Communications 5, 3732, (2014)
15.Feihu Xu*, He Xu, and Hoi-Kwong Lo. Protocol choice and parameter optimization in decoy-state measurement-device-independent quantum key distribution. Physical Review A 89, 052333 (2014)
16.Zhiyuan Tang, Zhongfa Liao, Feihu Xu, Bing Qi, Li Qian, and Hoi-Kwong Lo. Experimental demonstration of polarization encoding measurement-device-independent quantum key distribution. Physical Review Letters 112, 190503 (2014)
17.Feihu Xu*, Marcos Curty, Bing Qi, and Hoi-Kwong Lo. Practical aspects of measurement-device-independent quantum key distribution. New Journal of Physics 15, 113007 (2013)
18.Feihu Xu*, Bing Qi, Zhongfa Liao, and Hoi-Kwong Lo. Long distance measurement-device-independent quantum key distribution with entangled photon sources. Applied Physics Letters 103, 061101 (2013)
19.Feihu Xu*, Bing Qi, Xiongfeng Ma, He Xu, Haoxuan Zheng, and Hoi-Kwong Lo. Ultrafast quantum random number generation based on quantum phase fluctuations. Optics Express 20, 12366 (2012)
20.
Feihu Xu*, Bing Qi, and Hoi-Kwong Lo, “Experimental demonstration of phase-remapping attack in a practical quantum key distribution system”, New Journal of Physics, 12, 113026 (2010)Last updated: Aug. 2019   |  Copyright © Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale  |  Top  |  Site Map